Červený zoznam ohrozených rastlín Slovenska obsahuje 1218 druhov. Takmer 34 percent z pôvodných druhov flóry je v súčasnosti do istej miery ohrozených. Z toho je 66 druhov regionálne vyhynutých a ďalších 17 druhov je pravdepodobne vyhynutých. Pôvodná vegetácia je v súčasnosti v SR obohacovaná aj o nepôvodné druhy. Pre TASR to uviedla Mária Šibíková z Botanického ústavu, Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied.

„Jednotlivé druhy rastlín pomáhajú zmierňovať vplyvy klimatickej zmeny, viažu oxid uhličitý z atmosféry, stabilizujú substrát, zvyšujú kvalitu pôdy, pomáhajú zadržiavať vodu v krajine,“ vysvetlila Šibíková význam rastlín.

Najohrozenejšie sú tie druhy rastlín, ktoré sa vyskytujú v zmenenej alebo využívanej krajine, a to v blízkosti sídel a infraštruktúry. Ohrozené sú aj druhy s malými populáciami či tie, ktoré sú viazané na špecifické biotopy, približuje Šibíková. Pokračuje, že za najohrozenejšie sa pokladajú rastliny viazané na vzácne, maloplošné biotopy ako slaniská či rašeliniská. Taktiež aj rastliny, ktorých populácie sú málo početné a navzájom izolované, a rastliny závislé od manažmentu.

Pre záchranu ohrozených rastlín je najdôležitejšia ochrana ich biotopov a stanovíšť, kde sa vyskytujú. „V prípade, že ochrana nebola možná, respektíve úspešná, je dôležitá ich obnova pomocou revitalizácie,“ poznamenala. V súčasnosti je pôvodná flóra na Slovensku podľa Šibíkovej obohacovaná o nepôvodné druhy. Mnohé z nich sa môžu stať inváznymi a následne negatívne vplývať na diverzitu a pôvodné biotopy. „V súčasnosti sa uskutočňuje šírenie nepôvodných druhov rastlín na naše územie aj z dôvodu klimatickej zmeny,“ podotýka botanička.

(tasr)