Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach plánuje zrealizovať 40 vylepšení v oblasti kvality pracovného prostredia. Chce tak získať medzinárodne uznávané ocenenie HR Excellence in Research.

Zámerom vedenia je zároveň zlepšiť podmienky a príležitosti pre profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov. Poradným orgánom pri napĺňaní tejto vízie má byť Rada pre vnútorné overovanie kvality, ktorú UPJŠ oficiálne zriadila v piatok 30. apríla.

Podľa slov hovorcu UPJŠ v Košiciach Tomáša Zavatčana sa záväzok rozvoja pracovného prostredia vedenie rozhodlo prijať na základe Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (The Human Resources Strategy for Researchers). O svojom zámere informovalo Európsku komisiu už v januári 2020. Ako doplnil, úlohou novo menovanej Rady pre vnútorné overovanie kvality, v ktorej sú zastúpení študenti a zástupcovia súkromného sektora, štátnej a verejnej správy, má byť „podpora a rozvoj vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, kvality výskumných, vývojových, umeleckých alebo ďalších tvorivých a podporných činností“.

Súčasťou zvyšovania štandardov kvality má byť podľa prorektora pre informatizáciu a riadenie kvality Gabriela Semanišina aj snaha vedenia ponúkať študentom atraktívne študijné programy a absolventom garantovať uplatnenie na trhu práce. Naplniť ju má zapojenie ďalších odborníkov z praxe a tiež študentov do tvorby a monitorovania konkrétnych študijných programov.

„Verím, že aplikáciou najvyšších štandardov zatraktívnime štúdium a vedecký výskum u nás a zvýšime náš vplyv na ekonomicko-spoločenské procesy nielen v Košiciach,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák, pričom poznamenal, že zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelania je „nikdy nekončiacim procesom“.

(tasr)