Minuloročný pokles hrubého domáceho produktu Slovenska bol o niečo nižší, ako ukazovali predbežné údaje. Dosiahol úroveň 4,8 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rámci správy o revízii ročných a štvrťročných národných účtov za roky 2017 – 2019 vrátane predbežných údajov za rok 2020.

Ako vysvetlili štatistici, vplyv revízie upravil reálny HDP na ročnej báze v jednotlivých rokoch od -0,1 percentuálneho bodu (p. b.) po +0,4 p. b. HDP. Revízne úpravy jednotlivých transakcií a ukazovateľov zohľadnili nové informácie a spresnené zdrojové dáta.

„Súviselo to najmä s aktualizáciou údajov zo štatistických a administratívnych zdrojov a rutinných revíznych zmien, so zapracovaním metodických zmien a úprav vyplývajúcich z jarného reportovania verejného deficitu a dlhu,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík ŠÚ SR Alena Illiťová.

Súčasne došlo k úprave údajov za jednotlivé štvrťroky (2017 – 2020), kde sa celková zmena reálneho HDP v dôsledku tejto revízie v jednotlivých štvrťrokoch pohybuje v rozmedzí od -0,2 p. b. po +1,2 p. b. HDP.

„Revízne zmeny v 2. a 4. štvrťroku 2020 súviseli so zmenou zaznamenania kompenzácií zamestnancov sektora verejnej správy v čase epidemiologických opatrení proti ochoreniu COVID-19, čím sa zabezpečila harmonizácia vykazovania tejto oblasti v rámci Európskej únie,“ zdôraznila Illiťová.

Štatistici vysvetlili, že makroekonomické štatistiky, medzi ktoré patria národné účty, sa vytvárajú z rôznych zdrojov a sú k dispozícii s rôznym stupňom včasnosti. V rámci pravidiel EÚ ich finalizácia podlieha viacerým revíziám s cieľom zapracovať najnovšie metodické a zdrojové spresnenia a dosiahnuť tak čo najkvalitnejší výsledok.

„Vieme, že revízie makroekonomických štatistík pre užívateľov predstavujú záťaž, sú však nevyhnutné a veľmi potrebné na zlepšenie kvality poznania reality. Sú štandardným a trvale používaným nástrojom na spresňovanie výsledkov vývoja ekonomík v celej EÚ,“ doplnila Illiťová.

Členské štáty Únie zverejňujú údaje národných účtov podľa metodiky ESA 2010 od roku 2014. Najbližšiu revíziu ročných a štvrťročných údajov národných účtov plánuje ŠÚ SR vykonať v zmysle platnej revíznej politiky na jeseň 2021.

(tasr)