Príspevok na dekarbonizáciu priemyslu vo výške 362 miliónov eur pri bežných cenách by mal do roku 2027 zaistiť zníženie emisií ekvivalentu oxidu uhličitého až o tri milióny ton ročne. Firmy budú mať možnosť sa uchádzať o peniaze na spolufinancovanie dekarbonizácie svojich prevádzok od budúceho roka. Vyplýva to z materiálu Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý v stredu schválila vláda.

„Investície budú využité na kompenzáciu časti investičných nákladov potrebných na realizáciu opatrení prinášajúcich redukciu skleníkových plynov v sektoroch, ktoré sa na ich tvorbe podieľajú významným objemom, prípadne majú vysoký potenciál ich znižovania prostredníctvom zavádzania čistejších výrobných technológií,“ uvádza schválený materiál.

Ministerstvo financií (MF) SR ako predkladateľ plánu obnovy ráta s tým, že podniky majú vo svojich investičných zásobníkoch aj projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií z produkcie a procesov. Existujúca ponuka financovania však podľa rezortu nie vždy dokáže firmám poskytnúť finančné podmienky, pri ktorých by realizácia takýchto projektov mala aj ekonomicko-finančné opodstatnenie.

Plán obnovy sa usiluje o maximálnu možnú mieru zníženia emisií skleníkových plynov v priemysle vzhľadom na celkovú alokovanú sumu. Bude preto podporovať najmä projektové zámery s čo najnižšou cenou za tonu ušetrených skleníkových plynov. Množstvo skleníkových plynov zároveň musí klesnúť v jednotlivých podnikoch aspoň o tretinu.

Podpora z plánu obnovy nebude mať priamy prienik s pomocou poskytovanou v rámci Modernizačného fondu a projekty sa tak nebudú môcť uchádzať o podporu aj v tomto fonde. Okrem projektov na dekarbonizáciu priemyslu ráta plán obnovy aj s ukončením ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre a s odstavením elektrárne v Novákoch. Financovanie tohto projektu je však zabezpečené z už existujúcich zdrojov EÚ, najmä z Fondu na spravodlivú transformáciu.

(tasr)