Rada Európy  vydala v utorok vládam štátov nové odporúčania na základe Dohovoru Rady Európy o falšovaní lekárskych výrobkov a o podobných trestných činoch, ktoré ohrozujú verejné zdravie.

V správe RE sa uvádza, že tieto odporúčania sú reakciou na nárast falšovania vakcín a iných nelegálnych aktivít súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19.

Rada Európy upozornila, že regulačné orgány na celom svete schvaľujú čoraz viac proticovidových vakcín na použitie, zároveň s tým však pribúdajú aj správy o zadržaní falšovaných očkovacích látok.

Vo zverejnených odporúčaniach výbor MEDICRIME stanovil 13 opatrení na prevenciu a boj proti používaniu falošných vakcín na trhu – vrátane vakcín, ktoré skresľujú svoju identitu alebo zdroj, ako aj proti zneužívaniu legálne vyrobených vakcín, ktoré boli odklonené z reťazcov pre zákonné zásobovanie.

Výbor v spolupráci s príslušnými odvetviami navrhol sériu preventívnych opatrení zameraných na posilnenie dodávateľského reťazca, na zabezpečenie pravosti vakcín a na zlepšenie opatrení pri zneškodňovaní odpadu z už použitých proticovidových vakcín.

K navrhovaným opatreniam patrí aj školenie príslušných štátnych úradníkov – colníkov, polície a sudcov – a zvyšovania povedomia verejnosti o rizikách falošných vakcín.

Odporúčania výboru MEDICRIME sú dostupné na webovej stránke https://rm.coe.int/advice-covid19-final-e/1680a24573.

Jediná medzinárodná zmluva tohto druhu – dohovor MEDICRIME – bola ratifikovaná 18 krajinami a podpísaná ďalšími 15 krajinami v Európe i mimo nej.

Dohovor poskytuje jednak právny rámec pre národnú a medzinárodnú spoluprácu medzi príslušnými zdravotníckymi, policajnými a colnými orgánmi na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni, jednak opatrenia na prevenciu kriminality, a to i prostredníctvom zapojenia súkromného sektora, a jednak účinné stíhanie páchateľov tohto druhu trestnej činnosti a ochranu obetí a svedkov.

(tasr)