Veľký piatok je pre kresťanov spomienkou na deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista.

V katolíckych kostoloch sa v tento deň ako jediný deň v roku neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Veriaci dodržiavajú prísny pôst, zdržiavajú sa mäsitých pokrmov. Je to deň pokánia a modlitieb.

Za veľmi významný sviatok považujú Veľký piatok aj veriaci evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V kostoloch sa konajú pašiové služby Božie s Večerou Pánovou.

(tasr)