V roku 2020 obvinil Úrad inšpekčnej služby celkovo 114 osôb. Išlo o 99 policajtov, sedem príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a osem zamestnancov finančnej správy.

Vyplýva to zo správy o trestnej činnosti za minulý rok predloženej v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zo 173 skutkov spáchaných policajtmi tvorili väčšinu trestné činy proti poriadku vo verejných veciach, bolo ich 96. Išlo najmä o zneužívanie právomoci verejného činiteľa, napríklad pri prejednávaní priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, korupciu a snahu o marenie vyšetrovania.

Policajti mali spáchať tiež 18 trestných činov proti životu a zdraviu, spojené boli hlavne s účasťou na dopravných nehodách. K väčšine nehôd došlo mimo služby. Inšpekcia zaznamenala tiež štyri prípady ublíženia na zdraví, jeden počas výkonu služby, keď policajt použil voči predvedenému neprimerané násilie. Riešili sa aj prípady súvisiace s výrobou a predajom drog.

Z 13 trestných činov proti majetku dominovali podvody. „V týchto prípadoch podvodov obvinení policajti uviedli do omylu tretie osoby za účelom získania finančného prospechu,“ približuje správa. Inšpekcia evidovala tiež prípad krádeže, sprenevery, falšovania a pozmeňovania identifikačných údajov motorového vozidla, poisťovací podvod či legalizáciu príjmu z trestnej činnosti.

Dôvodom obvinení policajtov boli aj neoprávnené lustrácie v informačných systémoch ministerstva, ktoré následne poskytovali neoprávneným osobám či ľuďom z kriminálneho prostredia. Objavili sa tiež prípady, keď policajti šoférovali pod vplyvom alkoholu mimo služby, ale aj trestný čin vydierania. Osem trestných činov spáchali príslušníci ZVJS. V súvislosti s výkonom služobnej činnosti došlo k zneužívaniu právomoci verejného činiteľa. Ostatné trestné činy príslušníkov ZVJS boli zaznamenané v čase mimo výkonu služby.

U zamestnancov finančnej správy zaznamenali 15 trestných činov. K väčšine došlo počas služby. Išlo napríklad o dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k usmrteniu a ublíženiu na zdraví, o obmedzovanie osobnej slobody či vydieranie. Zaznamenaný bol aj trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Úrad inšpekčnej služby evidoval na úseku trestného konania vlani celkovo 1959 trestných vecí, z toho 1478, teda 75 percent, ukončil do konca roka. Z celkového počtu 172 podaní zadržaných, zaistených a obvinených osôb na zranenia, ktoré im podľa ich vyjadrenia boli spôsobené policajtmi, príslušníkmi ZVJS a príslušníkmi FS sa v 128 prípadoch neprimerané násilie nepotvrdilo.

(tasr, min)