Pri rekonštrukcii cesty II. triedy medzi Sencom, Viničným a Pezinkom bol porušený zákon o verejnom obstarávaní a tiež princíp hospodárnosti a efektívnosti, čím bola celá zákazka predražená. Konštatuje to hlavný kontrolór Úradu BSK Milan Slezák v materiáli, ktorý tento týždeň dostali na stôl krajskí poslanci. Úrad BSK je pripravený podniknúť právne kroky, vylúčené nie je ani podanie trestného oznámenia.

„Úrad Bratislavského samosprávneho kraja v najbližších dňoch obdrží od útvaru hlavného kontrolóra BSK oficiálnu verziu správy. Po oboznámení sa s jej obsahom Úrad BSK zváži následné právne kroky nadväzujúce na zistenia uvedené v správe. Úrad je pripravený podať aj trestné oznámenie,“ uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman. Stavebné práce súvisiace s projektom rekonštrukcie predmetnej cesty stáli šesť miliónov eur bez DPH (7,2 milióna eur s DPH). Realizované boli na základe dvoch zmlúv o dielo, ktoré boli výsledkom dvoch podlimitných zákaziek. Podľa kontrolóra však došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, a to tým, že obstarávanie malo byť na základe pravidiel a v súlade s postupom pre nadlimitnú zákazku. Zabezpečila by dodržanie princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti, s jasným a presným zadaním predmetu zákazky.

Správnym zadaním predmetu zákazky by zároveň nedošlo k ekonomickej nevýhodnosti vo vzťahu k jej predmetu. Porušením princípu hospodárnosti a efektívnosti bolo spôsobené predraženie o vyše 664.000 eur. Verejné obstarávania boli pritom realizované a zmluvy podpísané ešte pred pridelením dotácie 7,2 milióna eur, pričom zmluvami z marca a septembra 2018 nebol jasne a presne definovaný predmet zákazky a taktiež bola prijatá ekonomicky nevýhodnejšia cenová ponuka.

Súčasné vedenie kraja poukazuje na to, že v čase realizácie predmetnej zákazky vlastnil BSK len 68 percent akcií spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB) a mal obmedzený vplyv na manažment formy spravujúcej cesty II. a III. triedy. „Konateľa spoločnosti menoval minoritný akcionár a nie samosprávny kraj,“ zdôraznila Forman. BSK sa po nástupe nového vedenia podarilo získať po desiatich rokoch nad cestárskou spoločnosťou úplnú manažérsku a vlastnícku kontrolu. V septembri 2020 schválilo krajské zastupiteľstvo urovnanie záväzkov spoločnosti RCB a následne v októbri založenie novej cestárskej spoločnosti Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (RSC BSK), ktorej bude Bratislavský kraj 100-percentným vlastníkom. „Nová spoločnosť nebude zaťažená problémami z minulosti. V tomto kontexte treba vnímať aj vyvodenie zodpovednosti – vedenie spoločnosti bolo odvolané a minoritný akcionár už nemá žiadny vplyv na fungovanie spoločnosti,“ dodala Forman.

(tasr)