Administratíva pri koncesionárskych poplatkoch sa zníži. Firmy s malým počtom zamestnancov už nebudú musieť zháňať potvrdenia od Sociálnej poisťovneo tom, že im vzniká alebo zaniká povinnosť uhrádzať ich. Oslobodenie od úhrady nebudú musieť preukazovať vyberateľovi ani koncesionári, ktorí na to majú nárok. Postačí, ak to oznámia vyberateľovi a ten si to overí s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou. Vyplýva to z novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a zákona o sociálnom poistení, ktorú Národná rada (NR) SR vo štvrtok schválila.

Ak sa zmení počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady pre platiteľa, povinnosť platiť zmenenú sadzbu úhrady vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zmene počtu zamestnancov, ak sa platí úhrada mesačne. Ak sa platí jednorazovo za dlhšie obdobie, povinnosť vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí jednorazovo.

Schválením pozmeňujúceho návrhu sa spresní aj vedenie evidencie platiteľov vyberateľom úhrady. Má sa presnejšie definovať rozsah údajov, ktoré sa v evidencii vedú. Pre zefektívnenie správy úhrady sa upraví aj súčinnosť, ktorú jej vyberateľovi poskytujú príslušné štátne orgány, Sociálna poisťovňa, dodávatelia elektriny a prevádzkovatelia distribučnej sústavy. Pritom sa podľa slov navrhovateľov preferuje elektronické poskytovanie dát.

(tasr)