Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania sa má uľahčiť. Počíta s tým novela zákona o kolektívnom investovaní, ktorú posunulo plénum parlamentu do druhého čítania.

Dôvodom návrhu novely zákona je podľa Ministerstva financií (MF) SR implementácia európskej legislatívy, ktorej hlavným cieľom je odstránenie prekážok doteraz brániacich správcom fondov kolektívneho investovania plne využívať výhody vnútorného trhu pri cezhraničnej distribúcii fondov kolektívneho investovania.

Eurosmernica podľa predkladacej správy zosúlaďuje postup oznamovania zmien regulačným orgánom, upravuje spôsoby poskytovania informácií investorom a zavádza jednotné podmienky pre ukončenie cezhraničnej distribúcie cenných papierov fondov kolektívneho investovania. Tým prispieva k vyššej ochrane investorov, ktorí alokovali svoje finančné prostriedky do fondov kolektívneho investovania, ktoré sa distribuujú cezhranične. Zároveň smernica umožňuje testovanie záujmu investorov o konkrétnu investičnú stratégiu počas predmarketingovej fázy.

Návrhom sa podľa rezortu financií upravujú aj podnety z aplikačnej praxe, najmä z oblasti alternatívnych investičných fondov. Ide o legislatívne úpravy, ktorými sa spresňuje znenie zákona s cieľom jeho jednoduchšej aplikácie, čo by malo pomôcť k ďalšiemu rozvoju segmentu kolektívneho investovania.

Sankčný režim sa má podľa predkladacej správy zaviesť aj nad subjektmi, ktoré pôsobia na základe výnimky podľa zákona o kolektívnom investovaní. Rozšíriť sa majú tiež možnosti Národnej banky Slovenska pri vykonávaní dohľadu nad subjektmi, ktoré vykonávajú určité aktivity v rozpore so zákonom o kolektívnom investovaní a bez príslušného povolenia.

(tasr, bop)