V roku 2020 vybavoval Európsky súd pre ľudské práva 289 sťažností voči Slovenskej republike, vláde SR notifikoval 71 sťažností. Takisto vydal 12 rozsudkov, ktoré sa týkali 14 sťažností, rovnako sedem rozhodnutí o zmieri v prípade 12 sťažností. Vyplýva to zo Správy o činnosti zástupcu SR pred ESĽP, ktorú Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

„Súd desiatimi rozsudkami týkajúcimi sa 12 sťažností konštatoval porušenie niektorého z článkov Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo strany Slovenskej republiky. V 2019 to bolo päť rozsudkov týkajúcich sa siedmich sťažností,“ informovali predkladatelia materiálu. Najčastejšie, v siedmich prípadoch, išlo o porušenie práva na spravodlivé súdne konanie. Súd takisto identifikoval v dvoch prípadoch porušenie zákazu mučenia. Ďalšie porušenia sa týkali práva na osobnú slobodu a bezpečnosť, práva na účinný vnútroštátny prostriedok nápravy, práva na pokojné užívanie majetku a zákaz diskriminácie.

„V jednom prípade súd rozhodol v merite veci výlučne v prospech Slovenskej republiky. V jednom prípade, ktorý sa týkal SR a Ukrajiny, súd rozsudkom vyhlásil námietky proti Slovenskej republike za neprijateľné,“ uviedli v materiáli.

V minulom roku bolo vláde notifikovaných 71 sťažností, ich počet sa oproti roku 2019, keď súd notifikoval 55 sťažností, zvýšil. Všetky patria do kategórie individuálnych podnetov.

V priebehu roka 2020 bola sťažovateľom celkovo vyplatená suma 108 538,12 eura, z čoho bolo 41 750 eur vyplatených v rámci uzavretých zmierov.

V roku 2020 zastupovala SR v konaní pred ESĽP Marica Pirošíková, ktorá vykonávala funkciu zástupkyne do 31. júla 2020, a následne Miroslava Bálintová, ktorá od roku 2007 vykonáva funkciu spoluzástupkyne. V kancelárii zástupcu ďalej pracovali štyria odborní zamestnanci – právnici a jeden zamestnanec zabezpečujúci administratívu.

(tasr)