Kolaudačné rozhodnutie v prípade veže v Štrbskom Plese je právoplatné. Z múzea sa stala reštaurácia.

Kolaudačné rozhodnutie v prípade vyhliadkovej veže v Štrbskom Plese už nadobudlo právoplatnosť. Stavebný úrad v Štrbe neeviduje žiadne podanie voči rozhodnutiu, ktoré vydal. Pre TASR to uviedol starosta obce Michal Sýkora. Ako ozrejmil, pre stavebný úrad je vec právoplatne ukončená.

Stavebný úrad v Štrbe skolaudoval vyhliadkovú vežu 19. januára a stavebníkovi povolil zmeny. Vo veži malo byť pôvodne Múzeum TANAP-u, namiesto neho rozšírili reštauračné služby. Stavebník podal návrh na kolaudáciu koncom októbra 2020. Keďže sa zistilo, že na stavbe sú zmeny, začalo sa konanie o dodatočnom povolení zmeny spojené s kolaudačným konaním.

Stavebný úrad poukázal na to, že žiadne z predložených záväzných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií nebolo nesúhlasné, ani stanovisko Okresného úradu v Poprade, odboru starostlivosti o životné prostredie.

Starosta Štrby priblížil, že stavebný úrad musí postupovať podľa stavebného zákona. Ako dodal, pokiaľ zmena stavby nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, územným plánom obce a zároveň žiadne zo záväzných stanovísk nie je nesúhlasné, je zákonnou povinnosťou stavebného úradu žiadosti stavebníka vyhovieť a požadované zmeny stavby dodatočne povoliť.

(tasr)