Nebezpečný odpad z testovania na ochorenie COVID-19 sa odovzdá priamo poverenému zariadeniu na nakladanie s odpadmi. Vyplýva to z novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

S nárastom nebezpečného odpadu sa ráta na odberných miestach v súvislosti s testovaním na ochorenie COVID-19. Cieľom návrhu je umožniť Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR na základe povolenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia alebo okresného úradu poverenie zariadenia, aby prijalo a zhodnotilo nebezpečný odpad.

„Ide predovšetkým o väčšie prevádzky, spravidla zariadenia na spaľovanie alebo spoluspaľovanie odpadov, ktoré používajú najlepšie dostupné technológie a kde je zaručené nakladanie s týmito nebezpečnými odpadmi v súlade s relevantnými právnymi predpismi a zároveň dosahovanie ustanovených limitov vo vzťahu k ochrane ovzdušia,“ uvádza envirorezort v novele zákona.

Z novej legislatívy tiež vyplýva, že inšpekcia môže rozhodnúť o obmedzení činnosti v prevádzke alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti aj vtedy, ak prevádzka nemá právoplatné povolenie.

Ministerstvo bude môcť počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 tiež poveriť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, ktorému bolo udelené integrované povolenie na prijatie a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu.

Legislatíva nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

(tasr)