V roku 2020 poskytovalo vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku 20 verejných vysokých škôl, tri štátne vysoké školy a 11 súkromných vysokých škôl. Vyplýva to z Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2020 z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú v decembri 2021 vzala vláda na vedomie.

Okrem nich oprávnenie na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na území SR malo aj päť zahraničných vysokých škôl, dve so sídlom v Českej republike a po jednej so sídlom vo Francúzskej republike, Poľskej republike a v Maďarskej republike.

Vláda SR odňala 10. júna 2020 štátny súhlas právnickej osobe Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave, nezisková organizácia, ktorý ju oprávňoval na pôsobenie ako súkromná vysoká škola Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Okrem toho vláda 27. februára 2020 schválila na návrh rezortu školstva zmenu názvu súkromnej vysokej školy Vysoká škola manažmentu v Trenčíne na Vysoká škola manažmentu.

Od 1. januára 2020 prevzala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo úlohy ministerstva školstva a akreditačnej komisie v oblasti akreditácií činností vysokých škôl. „Vzhľadom na novú sústavu študijných odborov (platnú od 1. septembra 2019) boli študijné programy uskutočňované v 48 študijných odboroch. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa je možné získať v niektorom zo 45 študijných odborov a vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa v niektorom zo 48 študijných odborov,“ uvádza sa v materiáli.

V prípade troch študijných odborov nie je možné uskutočňovať študijné programy prvého alebo druhého stupňa samostatne, ale len študijné programy spájajúce prvý a druhý stupeň (farmácia, všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo). Naopak, v štyroch študijných odboroch (logopédia a liečebná pedagogika, teológia, učiteľstvo a pedagogické vedy a veterinárske lekárstvo) je možné okrem bakalárskych a magisterských programov vytvárať aj študijné programy spájajúce prvý a druhý stupeň.

(tasr)