Vo veku 81 rokov zomrel sociológ Peter Ondrejkovič.

Vo veku 81 rokov zomrel 31. decembra 2021 významný slovenský sociológ Peter Ondrejkovič. Potvrdila to na svojom webe Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre, ktorej bol zakladateľom a prvým dekanom. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, pracovník s mládežou, bol členom rady slovenskej vlády pre prevenciu kriminality a podpredseda Protidrogového fondu.

Ondrejkovič sa narodil 24. decembra 1940 v Bratislave. Svoju pedagogickú činnosť začal na Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v roku 1966. Po roku 1968 ho z politických dôvodov z pôsobenia na vysokých školách na takmer dvadsať rokov vylúčili. Do vysokoškolského prostredia sa po nútenej prestávke vrátil – najprv na Pedagogickú fakultu UK a po roku 2000 na UKF.

Vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej práci sa profesor Ondrejkovič venoval hlavne otázkam metodológie spoločenskovedného výskumu, sociológie výchovy, sociológie mládeže, globalizácie a jej dopadu na mládež. Osobitnú pozornosť venoval otázkam negatívnych stránok individualizácie mládeže, ktorá sa uskutočňuje na pozadí významných spoločenských zmien.

(tasr)

Foto: ukf.sk