Michal Fečkan z Univerzity Komenského opäť patrí medzi jedno percento najcitovanejších matematikov sveta. Okrem neho sa z podobného ocenenia tešia aj traja vedci pôsobiaci v Nitre. Marián Brestič a Marek Živčák zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Klaudia Jomová z Univerzity Konštantína Filozofa.

Michal Fečkan pôsobí na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Odborne sa zaoberá nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami. Veľkej pozornosti sa teší jeho prínos v oblasti analýzy riešení rovníc so zlomkovými deriváciami. Napísal viacero vedeckých monografií. Zároveň je garantom magisterského študijného programu manažérska matematika a doktorandského programu numerická matematika. Je držiteľom ocenenia Vedec roka SR 2017. Pred niekoľkými dňami získal ocenenie Highly Cited Researcher 2021 v odbore matematika vďaka viac ako 3300 citáciám jeho publikácií.

Tohtoročný zoznam najcitovanejších vedcov zahŕňa 6602 vedcov z viac ako 70 krajín v rôznych odboroch. Ide o vedcov s významným vplyvom vo svojom odbore vďaka ich viacnásobným citáciám za posledné desaťročie. Ich publikácie patria k jednému percentu najcitovanejších v databáze Web of Science.

Matematik poznamenal, že je to pocta pre jeho vedeckú prácu. „Matematiku robím hlavne preto, lebo ma baví a viem sa v nej realizovať. Ale tiež potrebujem odozvu na moju prácu a toto zaradenie mi potvrdzuje, že moje snaženie má zmysel. Potom to chápem ako vďaku pre moju rodinu, akadémiu a univerzitu, že som mohol a môžem vedecky pracovať. Bez toho by som nebol tam, kde som teraz. Teda vnímam to dosť komplexne, ale hlavne kladne a s pokorou,“ reagoval Fečkan. Ocenenie Highly Cited Researcher získal prvýkrát v roku 2019.

„Mimoriadne oceňujem medzinárodné uznanie profesora Michala Fečkana, ktorý patrí medzi svetových odborníkov. Jeho výskum nedávno pri svojej návšteve na Univerzite Komenského vyzdvihol aj nositeľ Nobelovej ceny Kip Thorne,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Marián Brestič pôsobí na Katedre fyziológie rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde sa venuje dopadom klimatických extrémov na poľnohospodárske rastliny, ich produkciu a kvalitu. V súčasnosti sú témou jeho výskumu najmä účinky sucha, vysokej teploty a silného žiarenia vo fotosyntéze. Marek Živčák pôsobí na Ústave rastlinných a environmentálnych vied Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.

Klaudia Jomová pôsobí na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, kde je vedúcou Katedry chémie.

(mic, tasr)