Európska komisia vyzvala Slovensko, aby zlepšilo spracovanie odpadu. Na Slovensku sa zistili nedostatky na všetkých navštívených miestach.

Európska komisia (EK) v piatok predstavila svoj pravidelný mesačný súbor rozhodnutí týkajúci sa prípadov nesplnenia povinnosti členských štátov podľa práva EÚ. V oblasti Životné prostredie a rybárstvo bolo Slovensko vyzvané, aby zlepšilo spracovanie odpadu.

Komisia apelovala na Bulharsko, Chorvátsko, Grécko, Rumunsko a Slovensko, aby správne uplatňovali smernicu o skládkach odpadov z roku 1999 a rámcovú smernicu o odpade z roku 2008.

V smernici o skládkach odpadov sa stanovujú normy pre skládky, aby sa predišlo negatívnym vplyvom na zdravie ľudí, vodu, pôdu a ovzdušie. Podľa nej musia členské štáty prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa na skládku ukladal iba odpad, ktorý bol spracovaný. V Európskej zelenej dohode a akčnom pláne nulového znečistenia sa pre EÚ stanovuje cieľ nulového znečistenia v záujme ochrany verejného zdravia, životného prostredia i dosiahnutia klimatickej neutrality.

Súdny dvor Európskej únie v rozsudku z 15. októbra 2014 rozhodol, že pred skládkovaním sa odpad musí upraviť čo najvhodnejším spôsobom, aby sa čo najviac znížili negatívne vplyvy na životné prostredie a ľudské zdravie. V nadväznosti na toto rozhodnutie EK v roku 2015 iniciovala štúdiu s cieľom preskúmať v členských štátoch skládkovanie nespracovaného tuhého komunálneho odpadu, ktorý nie je nebezpečný.

Na Slovensku sa zistili nedostatky na všetkých navštívených miestach. Na 111 slovenských skládkach sa odpad skládkuje bez vhodného spracovania, pretože skládky nemajú vyhovujúce zariadenia na separáciu rôznych frakcií odpadu a stabilizáciu organického odpadu.

Slovensko takisto nesprávne transponovalo povinnosť predúpravy odpadu do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a sieť zariadení na spracovanie odpadu v SR podľa EÚ je nedostatočná.

Komisia preto zaslala Slovensku a ostatným dotknutým členským štátom formálne výzvy. Vlády všetkých piatich členských štátov majú k dispozícii dva mesiace na to, aby na formálnu výzvu odpovedali a odstránili nedostatky, na ktoré poukázala eurokomisia. Ak sa tak nestane, EK môže rozhodnúť o vydaní tzv. odôvodneného stanoviska.

(tasr)