Na prevenciu ide z hazardných hier podľa Najvyššieho kontrolného úradu len zlomok príjmov.

Použitie príjmov z hazardných hier nie je účelovo viazané a aj preto len zlomok z nich smeruje do aktívnej prevencie či ochrany ohrozených skupín obyvateľov proti nebezpečným spoločenským javom. To je jedno zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý v štátnej lotériovej spoločnosti TIPOS a na ministerstve financií preveril transparentnosť rozdeľovania odvodov prevádzkovateľov hazardných hier na kompenzovanie rizík a dopadov hazardu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

V období rokov 2018 až 2020 išlo bezmála 690 miliónov eur cielene vybraných z hazardu na všeobecne prospešné účely len 17,5 percenta, teda 120 miliónov eur. Drvivá väčšina zdrojov smerovala výlučne do podpory športu. Ako sa uvádza v tlačovej správe, národní kontrolóri na základe zistení konštatujú, že rezort financií nemal vytvorený systém rozdelenia a sledovania príjmov z hazardných hier pre priamu podporu preventívnych opatrení. Zároveň zdôrazňujú, že štát musí sprísňovať podmienky na ochranu najzraniteľnejšej skupiny spoločnosti.

Z celkových príjmov z hazardu bola za tri kontrolované roky na prospešné služby spojené so zdravím, vzdelávaním, kultúrou, športom či ochranou životného prostredia použitá preukázateľne menej ako pätina. Zo 120 miliónov smerovalo 115 miliónov eur výlučne na priamu podporu športu. Príkladom pre Slovensko by mohli byť krajiny ako Francúzsko, Španielsko či Švédsko, v ktorých je vytvorený účelový fond. V ňom sa kumulujú peniaze z hazardných hier a následne sa všetky financie účelovo poskytujú do segmentov verejného života, ktoré pomáhajú k minimalizovaniu dopadov hazardu.

„Na Slovensku síce zdaňujeme hazard a vďaka tomu tečú peniaze do verejných rozpočtov, ich použitie však nie je výlučne viazané na preventívne aktivity. Len dve eura z desiatich vraciame do podpory športu, ale všetky ostatné preventívne projekty súvisiace so zdravím či vzdelávaním sú mimo cielenej podpory. Prostriedky končia vo všeobecnej príjmovej časti rozpočtu štátu a miestnych samospráv,“ vysvetlil podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Kontrolný úrad podľa tlačovej správy upozornil vedenie rezortu financií na potrebu úpravy pravidiel pre poskytovanie dotácií z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, keďže ministerstvo nemá vytvorené kritériá na transparentné posudzovanie a výber žiadostí o dotáciu. Niektorí žiadatelia dostávali dotácie každoročne, napriek tomu, že počet žiadostí výrazne prekračoval zdroje na rozdelenie.

TIPOS v sledovaných rokoch podporil projekty z oblasti kultúry, vzdelávania či zdravotníctva sumou 8,1 milióna eur, čo je 0,5 percenta z jeho tržieb z hazardu. Kontrolóri poukazujú na to, že ani štátna spoločnosť nemala konkrétne a jasné kritériá pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory. Žiadosti neboli posudzované nestrannou komisiou a TIPOS ani nezverejňoval zoznam podporených či zamietnutých žiadostí o poskytnutie finančnej pomoci. Dnes nastavený systém podpory nie je podľa národnej autority pre oblasť externej kontroly zárukou objektivity a transparentnosti pri rozdeľovaní verejných financií.

Podľa tlačovej správy NKÚ transparentné pravidlá chýbajú aj pri prerozdeľovaní peňazí na marketing. TIPOS spoločnosti UNIMEDIA, s ktorou uzavrel zmluvu na dobu neurčitú v roku 2011, vyplatil za služby v rokoch 2018 až 2020 takmer 6,4 milióna eur. Kontrolný úrad už v roku 2012 odporúčal lotériovej spoločnosti zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú ukončiť a vypísať novú súťaž.

Národní kontrolóri tiež upozorňujú na zvyšovanie výdajov TIPOS-u na reklamu prezentujúcu hazardné hry. Náklady na ňu medziročné rástli a v preverovanom období dosiahli 52,8 mil. eur. Ak chce štát zabezpečiť ziskovosť TIPOS-u a zároveň dodržať svoj programový cieľ obmedzovať rozvoj hazardu, bude musieť upraviť reguláciu reklamy voči všetkým prevádzkovateľom hazardných hier. Osobitne ide o reklamu v online priestore, kde má Slovensko zabezpečiť súlad národnej legislatívy s odporúčaniami Európskej komisie.

(sita)