Samostatne zárobkovo činným osobám a zamestnávateľom sa opätovne posunie splatnosť poistného. Dnes o tom rozhodla vláda. Týka sa to tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 percent a viac.

Splatnosť už odloženej splatnosti poistného pre povinne poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ máj až júl 2020, december 2020 až máj 2021, sa posunie na neskôr, a to postupne v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 31. marca 2022 do 31. marca 2024. Splatnosť poistného za október tohto roka pre SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, sa odloží do 30. júna 2024.

Odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4.

(sita)