Jednorázový príspevok pre azylantov by sa mohol zvýšiť z 1,5 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu na trojnásobok. Príspevok v rovnakej výške by mal dostať aj cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. Vyplýva to z novely zákona o azyle, ktorú dnes predložilo ministerstvo vnútra do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom návrhu zákona je systémovo upraviť prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana a zosúladenie právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie. Navrhovaná úprava tiež mení hierarchiu statusov ochrany poskytovaných cudzincom. Ide najmä o uprednostnenie posudzovania a poskytovania doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia pred udeľovaním azylu na účel zlúčenia rodiny, ale aj pred udeľovaním azylu z humanitných dôvodov.

Novela zavádza aj integračný príspevok pre azylantov alebo cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana počas obdobia šiestich mesiacov. Jeho výška bude 1,5 násobok sumy životného minima a cudzinci ho budú môcť získať na základe písomnej žiadosti. „Je potrebné uviesť, že v prípade integračného príspevku ide o sformalizovanie obdobného príspevku, ktorý sa už v súčasnosti v Slovenskej republike v porovnateľnej výške poskytuje z prostriedkov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Rovnako je to aj ohľadom sociálneho poradenstva, psychologického poradenstva a kurzu kultúrnej orientácie,“ vysvetlil rezort vnútra v návrhu zákona.

Podľa novely totiž ministerstvo zabezpečí azylantom a cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo a kurz kultúrnej orientácie. Sociálne a psychologické poradenstvo a kurz kultúrnej orientácie zabezpečí ministerstvo aj pre žiadateľov o udelenie azylu na základe ich individuálnych potrieb. V predkladanej zmene zákona ministerstvo umožní ubytovať v integračnom stredisku aj cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, čím sa v rámci prvotnej integrácie aj v tejto oblasti zjednocuje postavenie týchto osôb s azylantmi.

Ministerstvo vnútra tiež navrhuje skrátiť prístup na trh práce pre žiadateľov o udelenie azylu zo súčasných deväť mesiacov od začatia konania na šesť mesiacov od začatia konania. „Poznatky z praxe poukazujú na skutočnosť, že skorším začlenením na trh práce sa eliminuje sociálna frustrácia žiadateľov z dlhodobého čakania na rozhodnutie, zlepšujú si svoje znalosti slovenského jazyka a kultúrnych reálií, čo celkovo prispieva k lepšej integrácii a prispôsobeniu sa slovenskej spoločnosti. Vzhľadom na dlhodobú potrebu zahraničných zamestnancov možno považovať skorší prístup žiadateľov na trh práce za prínosný pre trh zamestnanosti na Slovensku,“ doplnil rezort.

Pripomienkovanie návrhu zákona konči 8. novembra. Účinnosť zákona navrhuje ministerstvo od 1. júna 2022.

(sita)