Riziku chudoby čelí na Slovensku relatívne nízky počet ľudí, sú však koncentrovaní v určitých typoch domácností ako sú osamelí rodičia alebo viacpočetné rodiny, uviedla Národná banka Slovenska. Rizikom chudoby na Slovensku je podľa štatistického úradu ohrozených približne 615-tisíc osôb, resp. 11,4 % populácie Slovenska.

Najmenej sú ohrozené domácnosti tvorené dvoma dospelými osobami. Naopak, najvyššiemu riziku chudoby čelia domácnosti s tromi a viac deťmi, osamelí rodičia s maloletými deťmi , resp. jednotlivci s vekom nad 65 rokov. V porovnaní s priemerom 27 krajín Európskej únie je celkové riziko chudoby nižšie o päť percentuálnych bodov. Aj keď je na Slovensku relatívne výrazný rozdiel v mzdách a starobných dôchodkoch medzi mužmi a ženami, osamelé ženy čelia nižšiemu riziku chudoby ako osamelí muži.

Domácnosti tvorené dvomi dospelými a tromi a viac závislými deťmi čelia výrazne vyššiemu riziku chudoby ako je priemer krajín EÚ. Výsledkom toho je, že v členení podľa veku sú v celej populácii najviac ohrozené chudobou deti do 17 rokov. Na Slovensku patria medzi domácnosti s tromi a viac závislými deťmi najmä domácnosti s horším sociálno-ekonomickým zázemím, medzi ktoré patria aj domácnosti z marginalizovaných rómskych komunít. Riziko chudoby v marginalizovaných rómskych komunitách je oproti celej populácii vyššie až o 76 percentuálnych bodov, pričom aj tu podľa národnej banky platí, že najvyššiemu riziku chudoby čelia deti do 17 rokov.

(sita)