Slovenské národné stredisko pre ľudské práva nepovažuje zvýhodňovanie očkovaných zákonom za diskriminačné. Uviedlo, že ak zákonná norma zvýhodňujúca očkované osoby „absolvuje“ ústavnoprávny test diskriminácie, takáto norma nebude predstavovať diskrimináciu nezaočkovaných osôb.

Eviduje množiace sa snahy adresátov zákazu diskriminácie o primerané zvýhodňovanie očkovaných. Zároveň zaznamenalo aj legislatívne návrhy, ktorých zámerom je dosiahnutie legitímneho cieľa – ochrany verejného zdravia, a to prostredníctvom zákonného rámca poskytujúceho primerané zvýhodnenie tým, ktorých zaočkovali vakcínami proti ochoreniu COVID-19.

Stredisko upozornilo na právnu irelevantnosť a nesprávnosť názorov, ktoré prezentuje časť odbornej právnickej obce, že akákoľvek právna úprava zvýhodňujúca očkovaných je diskriminačná. Od daných názorov sa stredisko dištancovalo. „V postavení národného antidiskriminačného orgánu naopak zdôrazňuje, že akákoľvek zákonná úprava, ktorá by zvýhodňovala zaočkovaných, musí ‚prejsť‘ ústavnoprávnym testom diskriminácie. Apeluje na zákonodarcu, aby už osobitné časti dôvodových správ k predkladaných návrhom zákonov, obsahovali argumentačný rámec reflektujúci všetky kroky tohto testu diskriminácie,“ vysvetlilo. Ako ďalej doplnilo, ak zákonná norma zvýhodňujúca očkované osoby „absolvuje“ ústavnoprávny test diskriminácie, takáto norma nebude predstavovať diskrimináciu nezaočkovaných osôb. Preto považuje za potrebné, aby sa aktuálne snahy normotvorcu o zvýhodnenie očkovaných prostredníctvom finančnej odmeny a prípadnej novely Zákonníka práce vnímali v týchto intenciách.

(sita)