Veľká korupcia na Ukrajine je aj napriek opatreniam zo strany Európskej únie stále rozšírená. Vyplýva to z osobitnej správy,

ktorú v štvrtok zverejnil Európsky dvor audítorov (EDA).

Audítori upozornili, že EÚ sa snaží riešiť korupciu na Ukrajine ako prierezovú prioritu a poskytnuté finančné prostriedky usmerňuje cez rôzne sektory – od prostredia pre hospodársku súťaž až po súdnictvo a občiansku spoločnosť. To však podľa EDA neprináša očakávané výsledky.

EÚ podporuje Ukrajinu v jej reformnom programe už viac než 20 rokov. Neoddeliteľnou súčasťou reforiem je boj proti korupcii, ktorá je hlavnou prekážkou rozvoja krajiny a je v rozpore s hodnotami EÚ. Veľká korupcia a snahy o ovládnutie štátu sú na Ukrajine hlboko zakorenené. Bránia hospodárskej súťaži a rastu a škodia aj demokratickému procesu. V dôsledku korupcie dochádza ročne k strate desiatok miliárd eur. Európska komisia sa pokúsila tento problém riešiť a podporila niekoľko reforiem na posilnenie právneho štátu a boj proti korupcii na Ukrajine.

Podľa EDA si je Únia vedomá prepojení medzi oligarchami, vysokopostavenými úradníkmi, politikmi, súdnictvom a štátnymi podnikmi, ako však skonštatovali audítori, EÚ nevypracovala skutočnú stratégiu zameranú na veľkú korupciu. Nezákonné finančné toky vrátane prania špinavých peňazí sa riešia len okrajovo.

Vo väčšine prípadov závisí miera podpory protikorupčných reforiem od splnenia niekoľkých podmienok. Komisia však často interpretovala takéto požiadavky príliš voľne, čo viedlo k príliš pozitívnym hodnoteniam.

„Aj napriek rôznorodej podpore, ktorú EÚ ponúkla Ukrajine, oligarchovia a záujmové skupiny naďalej oslabujú právny štát na Ukrajine a ohrozujú rozvoj krajiny,“ uviedol Juhan Parts, člen EDA zodpovedný za túto správu. Spresnil, že Ukrajina potrebuje cielenú a efektívnu stratégiu na obmedzenie moci oligarchov a zníženie snáh o ovládnutie štátu, pričom EÚ môže zohrávať oveľa významnejšiu úlohu než doteraz.

V praxi priniesla pomoc Európskej únie len obmedzené výsledky. Jej podpora boja proti štruktúram a formám správania narúšajúcim hospodársku súťaž bola zameraná na správu a riadenie spoločností a harmonizáciu ukrajinských právnych predpisov s normami EÚ. Nebola zameraná na identifikáciu veľkých korupčných systémov, ktorých súčasťou sú aj verejné podniky vystavené záujmom oligarchov. Podľa audítorov mala EÚ konať priamejšie, aby odstránila prekážky slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže.

Podpora reformy súdnictva zo strany EÚ tiež nepriniesla dostatočné výsledky. Projekty Európskej únie pomohli pri prepracovaní ukrajinskej ústavy a veľkého počtu zákonov a podporili vytvorenie nového najvyššieho súdu. Tieto úspechy sú však ohrozované mnohými pokusmi obísť zákony a oslabiť reformy.

Podobne aj hlavné protikorupčné inštitúcie, ktoré pomohla zriadiť EÚ, len ťažko prejavujú konkrétne výsledky svojej práce. Celý systém vyšetrovania, trestného stíhania a súdneho rozhodovania o prípadoch korupcie na vysokých miestach je veľmi krehký. Zatiaľ čo Najvyšší protikorupčný súd začal dosahovať sľubné výsledky, jeho účinnosť, nezávislosť a udržateľnosť sú pravidelne spochybňované. Aj Národný protikorupčný úrad, ktorý si udržal fungovanie a nezávislosť vďaka podpore Európskej únie, neustále čelí hrozbám.

EÚ je pre Ukrajinu najväčším finančným darcom. Od roku 2014 Európska komisia vyčlenila okolo 5,6 miliardy eur na programy makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu a 2,2 miliardy eur na programy pomoci. Komisia tiež ručí za úvery z Európskej investičnej banky (EIB) vo výške 4,4 miliardy eur.

(tasr)