Múzeum SNP status verejnoprávnej inštitúcie nezíska. Parlament zamietol návrh Smeru.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu odmietli novelu z dielne Smeru-SD, ktorá mala za cieľ urobiť z Múzea SNP v Banskej Bystrici verejnoprávnu inštitúciu. Návrh zákona hovoril o Múzeu SNP ako o právnickej osobe, inštitúcii so samostatným štatútom. Jeho orgánmi mali byť správna rada a dozorná rada. Novelu podporilo 47 poslancov zo 137 prítomných.

„Verejnoprávne múzeum je verejnoprávna, odborná inštitúcia s celonárodnou pôsobnosťou a celoštátne špecializované múzeum. Základným poslaním verejnoprávneho múzea je zhromažďovať, vedeckým výskumom zhodnocovať, ochraňovať, odborne spracúvať, využívať a sprístupňovať zbierkové predmety a dokumentárne a archívne materiály viažuce sa k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického odboja, národnooslobodzovacieho boja a SNP ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny, dokumentovať povojnové súdne procesy, rehabilitácie povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie,“ uviedli poslanci v návrhu zákona.

Smer-SD zámer zmeniť status štátnej príspevkovej organizácie na verejnoprávnu inštitúciu s podobným postavením ako Ústav pamäti národa vysvetľoval záberom činnosti Múzea SNP. „Medzi svojimi úlohami má aj aktivity, ktoré vysoko prekračujú zameranie kultúrne (hoci patrí pod ministerstvo kultúry) i vojenské (ak by patrilo pod ministerstvo obrany). Má totiž okrem iného aj dokumentovať povojnové súdne procesy či rehabilitácie povstalcov,“ upozornila strana a pripomenula i národnoštátny rozmer povstania.

(tasr)