Bulharsko porušilo práva posledného cára Simeona II., keď mu zakázalo komerčné využitie lesných pozemkov, ktoré mu boli vrátené v rámci reštitúcií. Podľa agentúry AFP o tom v utorok rozhodol Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Sťažnosť podal Simeon II. Spolu so svojou sestrou Marie-Luizou Borisovovou Chrobokovou. Siedmi sudcovia ESĽP jednomyseľne rozhodli, že Bulharsko porušilo ich právo na ochranu majetku a spravodlivý súdny proces.

Sudcovia dospeli k záveru, že opatrenia bulharských orgánov spôsobili žalobcom neprimerané výdavky. Opatrenia išli nad rámec, pretože právne predpisy upravujúce ochranu lesov už platili, trvali príliš dlho a neboli predmetom súdneho preskúmania.

Simeon II. bol cárom iba niekoľko rokov. Narodil sa v roku 1937, na trón nastúpil v roku 1943 po smrti svojho otca, vzhľadom na jeho nízky vek však zaňho vládla regentská rada. V roku 1946 Bulharsko opustil po tom, ako komunisti vyhlásili republiku. Do Bulharska sa vrátil z exilu v roku 1996 bez toho, aby sa vzdal bulharského občianstva. Simeon II. je jediným bývalým európskym panovníkom, ktorý sa stal vo svojej vlasti predsedom vlády. Liberálny centrista bol premiérom v rokoch 2001 – 2005.

Všetky majetky bývalej cárskej rodiny boli zoštátnené v roku 1947. V roku 1998 bol tento prevod označený za nezákonný a bývalý cár a jeho sestra preto žiadali vrátenie svojho majetku. Veľkú časť im aj vrátili, ale na prevod alebo komerčné využitie vráteného majetku, najmä však lesnej pôdy, bolo v roku 2009 uložené moratórium, ktoré platí dodnes. ESĽP nariadil Bulharsku zaplatiť 5000 eur bývalému cárovi ako úhradu súdnych trov. O ďalšej finančnej pokute súd nerozhodol vzhľadom na možnosť dohody medzi oboma stranami.

(tasr, min)