Eurokomisia žiada finančné sankcie voči Poľsku pre justičnú reformu. Komisia v utorok prijala dve samostatné rozhodnutia, ktoré sa týkajú rozhodnutí Súdneho dvora EÚ a podľa ktorých opatrenia poľských orgánov naďalej narúšajú fungovanie poľského justičného systému.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti v správe pre médiá uviedla, že justičné systémy v celej EÚ musia byť nezávislé a spravodlivé a práva občanov Únie musia byť zaručené rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, kde v Únii žijú.

Po prvé sa eurokomisia rozhodla požiadať Súdny dvor EÚ o uloženie finančných sankcií voči Poľsku s cieľom zabezpečiť súlad s nariadením súdnej inštancie Únie o predbežných opatreniach požadovaným podľa článku 279 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) zo 14. júla 2021.

Príkaz pre Varšavu sa týka fungovania disciplinárneho senátu poľského najvyššieho súdu a pozastavenia platnosti ďalších ustanovení poľského práva, ktoré majú vplyv na nezávislosť sudcov. EK žiada Súdny dvor EÚ, aby Poľsku uložil denné penále, pokiaľ sa opatrenia uložené nariadením súdu nebudú vykonávať v plnom rozsahu.

Po druhé sa EK v rámci právneho konania rozhodla zaslať Poľsku formálnu výzvu, pretože neprijalo opatrenia potrebné na úplné dodržanie rozsudku Súdneho dvora EÚ z 15. júla 2021, v ktorom sa konštatuje, že poľské právo týkajúce sa disciplinárneho režimu voči sudcom nie je zlučiteľné s právom EÚ.

Komisia zaslala 20. júla Varšave list k dvom sporným otázkam a požiadala Poľsko, aby oznámilo všetky opatrenia, ktoré boli prijaté alebo plánované na úplné splnenie príkazu Súdneho dvora EÚ, a všetky opatrenia potrebné na úplné dodržanie rozsudku.

Poľská strana odpovedala 16. augusta, avšak EK sa po preskúmaní poľskej odpovede domnieva, že Poľsko neprijalo všetky opatrenia potrebné na úplné dodržanie uznesenia súdu a opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku vydaného súdnou inštanciou z Luxemburgu.

Poľsko síce informovalo EK o zámere zrušiť disciplinárnu komoru v jej súčasnej podobe, avšak bez uvedenia ďalších podrobností. Ak EK zistí, že odpoveď Poľska na utorňajšiu výzvu nie je uspokojivá, Brusel ako ďalší krok tento prípad predloží Súdnemu dvoru EÚ.

„Nedávne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ týkajúce sa nezávislosti poľských sudcov neboli v Poľsku úplne implementované. Disciplinárny senát pokračuje v niektorých svojich aktivitách voči sudcom, aj keď všetky tieto činnosti mali byť úplne pozastavené. Preto podnikáme ďalšie kroky na riešenie tejto situácie a sme pripravení spolupracovať s poľskými orgánmi na hľadaní riešení,“ vysvetlila situáciu podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.

(tasr)