Notárska komora: Ak by bol návrh disciplinárneho poriadku Najvyššieho správneho súdu schválený v predloženom znení, neprešiel by testom ústavnosti. Upozornila na to Notárska komora. Považuje za nevyhnutné, aby návrh zákona prešiel v parlamente dôkladnou revíziou a diskusiou.

„Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, takže komora využije svoje právo prezentovať výhrady k návrhu zákona aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky,“ podotkli notári. K návrhu disciplinárneho poriadku bolo vznesených celkovo 295 pripomienok, z toho 138 zásadných.

Notári nesúhlasia s jednoinštančnosťou konania a s odobraním tejto kompetencie NK SR. „Komora nie je proti podriadenosti notárov disciplinárnej právomoci Najvyššieho správneho súdu, ale navrhuje, aby v prvej inštancii rozhodovala disciplinárna komisia komory a Najvyšší správny súd by rozhodoval ako odvolací súd,“ zdôraznili.

Ministerstvo spravodlivosti SR vo vyhlásení o rozporoch k návrhu zákona uviedlo, že „výkon disciplinárnej právomoci zo strany orgánov Notárskej komory SR dlhodobo neplní svoj účel, čo je úplne zreteľné v tých najvypuklejších prípadoch. O to viac je namieste presunúť výkon disciplinárnej právomoci na iný subjekt“.

Komora tvrdí, že doteraz neevidovala žiadne oficiálne výhrady k práci disciplinárnej komisie. „Okrem toho, voči akémukoľvek rozhodnutiu disciplinárnej komisie je aj v súčasnosti možné podať správnu žalobu. V Českej republike, ktorej právna úprava inšpirovala ministerstvo k návrhu zákona, notári nepodliehajú disciplinárnej právomoci Najvyššieho správneho súdu vôbec,“ upozornili.

Podotkli, že nie je možné rovnako posudzovať na jednej strane sudcov a prokurátorov a na druhej strane notárov ako slobodné právnické povolanie. „Výkon verejnej moci notári nevykonávajú v pravom slova zmysle, lebo okrem súdneho komisariátu nekonajú a nerozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb. Vzťah notára a jeho klienta nie je vzťahom nadradenosti a podriadenosti,“ dodali.

Aj preto požadujú neverejnosť disciplinárneho konania na NSS SR. „V otázke verejnosti konania komora poukazovala na to, že notár sa zaoberá výsostne súkromnoprávnymi vzťahmi. Nie je teda vhodné nie z pohľadu notára, ale z pohľadu klientov, aby disciplinárne konanie prebiehalo verejne napríklad o spísaní závetu, akejkoľvek zmluvy alebo o registrácii v notárskych centrálnych registroch,“ podotkli.

Rezort spravodlivosti tejto pripomienke nevyhovel. „Požiadavka uvedená v pripomienke vyznieva o to absurdnejšie, že trestné konanie proti notárovi je verejné, niet dôvod, aby sa v disciplinárnom konaní uplatňoval iný meter a táto otázka sa posudzovala iným spôsobom,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení o rozporovom konaní k pripomienkam.

Návrh zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR schválila v stredu (25. 8.) vláda. Musí ho ešte odobriť parlament. Navrhovaná účinnosť právnej úpravy je od 1. decembra. NSS SR sa má stať disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov.

(tasr)