Triedy materských škôl sa budú rozširovať a rekonštruovať, ministerstvá na to vyčlenili milióny eur, hovorí Viera Hajdúková, odborníčka na predprimárne vzdelávanie na ministerstve školstva. Každé dieťa, ktoré má plniť povinné predprimárne vzdelávanie, nájde miesto. Zvýšený záujem hlásia aj v lokalitách s marginalizovanými komunitami. Priestory pre tieto deti budú vraj hotové najneskôr v decembri.

Od 1. septembra 2021 sa budú vzdelávať povinne deti, ktoré k 31.8.2021 dovŕšili päť rokov. Máme istotu, že sa nájde v materských školách miesto pre všetky deti?

Úplnú istotu nemôžeme mať. Vytvorili sa však všetky predpoklady na to, aby sa dosiahla stopercentná zaškolenosť detí. Ak sa napriek snahe ministerstva školstva, zriaďovateľov materských škôl a jednotlivých obcí, ktoré sú zodpovedné za vytváranie podmienok na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, vyskytnú výnimky, pôjde len o ojedinelé prípady. Ich príčinou môže byť, že ide o úplne novú povinnosť.

Vieme k dnešnému dňu, koľko detí sa nahlásilo, aby sme vedeli vypočítať, koľko miest budeme musieť nájsť?

Dnes sa to nedá vypočítať, vieme to len odvodiť od počtu detí vo veku päť rokov, ktoré sú aktuálne v materských školách a dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021 a tento počet porovnáme s celoštátnou štatistikou o celkovom počte detí vo veku päť rokov. Predpokladáme, že v školskom roku 2021/2022 budeme mať možno 60- alebo 62-tisíc detí, pre ktoré bude povinné predprimárne vzdelávanie.

Prečo len možno?

Existuje inštitút pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (doposiaľ to bol odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky). Týka sa detí, ktorých rodičia sa na základe odborného vyšetrenia rozhodnú, že ich nedajú do základnej školy, ale dieťa bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Tento počet sa nedá odhadnúť. Môžeme však predpokladať, že počet predškolákov bude podobný ako po iné roky, hoci ide o populačne silnejší ročník.

Dokedy sa musia rodičia rozhodnúť, či dieťa zapíšu do základnej školy?

Už to mali urobiť, ale pre pandemickú situáciu boli poradenské centrá dlhodobo mimo prevádzky a nemohli vykonávať odborné vyšetrenia na posúdenie školskej zrelosti. V niektorých krajoch máme preto problém, z personálneho hľadiska centrá nestihli vyšetriť všetky deti a dať im relevantné závery do 15. júna. Usilujeme sa, aby najneskôr do konca júna vedeli riaditelia základných škôl, koľko detí im nastúpi na plnenie povinnej školskej dochádzky a aby riaditelia materských škôl zas vedeli, koľko detí bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Relevantné číslo na základe údajov z celého Slovenska budeme mať až niekedy v novembri.

Nebudú rodičia inklinovať k tomu, aby deti ponechali v škôlkach, pretože sa budú báť, že sa opäť zavrú školy a budú sa musieť s prvákmi učiť sami doma?

Rádovo môže ísť aj o 4,5-tisíc detí, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Niektorí rodičia kalkulujú a majú obavy z tretej vlny. Na základe dát, ktoré máme od riaditeľov materských škôl, sa však tento trend nepotvrdzuje.

Na začiatku júla by teda rodičia mohli s istotou vedieť, či sa v škôlke nájde miesto pre ich dieťa?

Určite áno. Ak bude vyšší počet detí pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, bude to mať nepriaznivý vplyv na kapacity materských škôl pre mladšie deti, ale na druhej strane to pozitívne ovplyvní kapacitné možnosti základných škôl.

V akom zmysle?

O koľko viac detí bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, o toľko menej mladších detí budeme môcť prijať do materských škôl. Základné školy zas budú mať voľnejšie kapacity. Sú to spojené nádoby.

Akými nástrojmi sa ministerstvo školstva bude snažiť dosiahnuť, aby sa našlo miesto pre všetky deti?

Ministerstvo školstva tomu venuje veľkú pozornosť. Od septembra minulého roku sme s ohľadom na národnú štatistiku a našu metodiku zberu dát urobili prehľad o lokalitách, kde je najväčší problém s voľnými miestami pre deti. Nová trieda sa zakladá spravidla pri počte desať detí. Ak bolo v niektorej lokalite viac ako deväť detí, ktoré by mali nastúpiť do povinného predprimárneho vzdelávania, zaradili sme ju k potenciálne problematickým. Takýchto lokalít sme vytipovali 126.

Ako v ich prípade budete postupovať?

V spolupráci s okresnými úradmi v sídle kraja – odbormi školstva sme získali komplexný prehľad o tom, či sa do septembra podarí zriaďovateľom v týchto obciach zabezpečiť dostatok kapacít buď z operačného programu IROP alebo z OP Ľudské zdroje. V 30 obciach sa majú kapacity dokončiť do septembra, 17 lokalít bude zafinancovaných z IROP-u a 13 z operačného programu Ľudské zdroje.

Zo zvyšných sto lokalít s výnimkou jednej, od ktorej sme zatiaľ nezískali spätnú väzbu, máme potvrdené, že sa im podarí vytvoriť priestory na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Prispeje k tomu aj návrh novely školského zákona. Vďaka nemu budú môcť byť zriadené triedy aj v zadaptovaných priestoroch na prechodné obdobie troch rokov, teda do augusta 2024. Pribudne nám tak zhruba dvesto nových tried, vďaka čomu budeme mať pokryté kapacity vo všetkých lokalitách. Ministerstvo školstva vyčlenilo dva milióny eur, aby sa tieto triedy zariadili všetkým nevyhnutným. Počas septembra bude rezort komunikovať so zriaďovateľmi týchto nových priestorov a poskytne im finančné prostriedky v objeme tri milióny eur na vykompenzovanie prevádzkových nákladov aj osobných nákladov na učiteľky na mesiace september až december 2021.

Ilustračný obrázok. Foto: František Ištván/TASR

Rezort školstva poskytol päť miliónov, ďalších 13 poskytlo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie....

...áno, ale tie sú určené na rozšírenie kapacít, teda vyslovene na dobudovanie či renováciu priestorov. Peniaze, ktoré poskytlo ministerstvo školstva sú určené na rýchle riešenie. Cieľom je, aby sme aspoň v provizórnych či dočasných priestoroch zabezpečili povinné predprimárne vzdelanie pre všetky deti.

Čiže tých 13 miliónov je myslených z dlhodobého hľadiska, áno?

Uchádzači môžu žiadať o rôzne riešenia kapacít materských škôl. Rezort školstva v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva umožnil problémovým lokalitám otvoriť si triedu v obecnej knižnici či v triede základnej školy. To všetko bez veľkého prerábania, ale za dodržania základných hygienických štandardov, aké majú prevádzky materských škôl.

Pýtam sa, pretože Slovenská komora učiteľov minulý týždeň týchto 13 miliónov kritizovala. Investícia podľa nej prichádza neskoro, ale ak ide o dlhodobú investíciu, na kritizovanie je zrejme ešte priskoro.

Netreba opomínať päť miliónov eur, ktoré ministerstvo poskytlo na akútne riešenie. Nie všetci zriaďovatelia urobili všetko preto, aby priestory našli, hoci vedeli, že predprimárne vzdelávanie bude povinné. Niektorí sa spoľahli na to, že materské školy sú v susedných obciach a vyslovene kalkulovali s tým, že ich deti tam budú mať zabezpečené povinné predprimárne vzdelávanie.

(viac…)




Najnovšie autorské články