Predstavitelia slovenskej akademickej obce zastupujúci pedagógov etickej a náboženskej výchovy reagujú na podľa nich neprehľadné dianie na ministerstve školstva. Upozorňujú pritom na to, že študenti počas pandémie strácajú chuť spolupracovať. Rezort v reakcii tvrdí, že si uvedomuje zložitosť doby a nutnosť konať.

Signatári Vyhlásenia akademických predstaviteľov učiteľstva etickej výchovy a náboženskej výchovy volajú po nových pedagogických prístupoch. Tie by mali podľa nich smerovať k posilneniu „výchovno-vzdelávacej oblasti človek a hodnoty“ v slovenskom vzdelávacom systéme.

Výzva akademikov pod heslom „Spoločne za dobrý život našich detí“ je podľa podpísaných reakciou na neprehľadné dianie na ministerstve školstva a v jemu podriadených organizáciách. Súčasne ide o upozornenie na situáciu študentov, ktorí v čase pandémie ochorenia COVID-19 strácajú podľa pedagógov chuť spolupracovať a rozvíjať sa, najmä v morálnej a sociálnej oblasti.

Vyhlásenie je koncipované ako akademická iniciatíva. Vzniklo spontánne pri diskusii zástupcov etickej a náboženskej výchovy na pôde Trnavskej univerzity (TU). Personálne je do iniciatívy zapojená Pedagogická aj Teologická fakulta TU.

„My, podpísaní pedagógovia, akademici, odborníci a metodici výučby ťažiskových výchovných predmetov na slovenských školách, si v každodennej školskej a edukačnej realite všímame potrebu a dopyt našich žiakov a študentov, ale aj ich rodičov a zodpovedných učiteľov, po takých pedagogických prístupoch, ktoré im poskytujú vnímavú duševnú, sociálno-kultúrnu a duchovnú oporu,“ píše sa v úvode vyhlásenia pedagógov.

Orientácia a zodpovednosť

Nové pedagogické prístupy by mali podľa signatárov akademickej iniciatívy pomáhať študentom zorientovať sa v súčasnom pluralitnom a diskutujúcom svete. Za rovnako dôležité považujú tiež to, aby žiaci dokázali dešifrovať riziká duševnej a morálnej úzkosti, stresu, depresie či rezignácie a prispievať k ich prevencii.

Výzva obsahuje ďalej volanie po takých zmenách vo vzdelávaní, ktoré významne prispievajú k formovaniu ich osobností, budovaniu ich charakterov, rozvíjaniu ich zmyslu pre prosociálne vzťahy a k preberaniu zodpovednosti za spoločný budúci život.

„Situácia žiakov, sprostredkovaná početnými aktuálnymi výskumami, ale aj praktickými skúsenosťami z našich škôl počas dištančného vzdelávania, nám poukazujú na zjavnú potrebu zdôrazniť, skvalitniť a posilniť ľudsko-hodnotový pilier v edukačnom systéme slovenských škôl. Táto potreba tu bola vždy, no mimoriadne sa zvýraznila práve v situácii pandemickej krízy, ktorá uzavrela žiakov do pseudosociálneho sveta, pred obrazovky počítačov a mobilov,“ píše sa v iniciatíve.

V súvislosti s problémami spojenými s „uzavretím detí a mladých ľudí do pseudosociáneho sveta“ pripravuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s ďalšími priamo riadenými organizáciami sériu webinárov pre vyučujúcich a pre vedenie škôl so zameraním aj na mentálne zdravie a obnovu či posilňovanie pozitívnej klímy v školách a triedach.

Signatári výzvy sú však presvedčení, že potreba skvalitniť a posilniť vzdelávanie o ľudských hodnotách v slovenskom vzdelávacom systéme sa bude ešte nástojčivejšie ukazovať v čase sociálnej a mravnej rekonvalescencie, ktorá, dúfajme, príde čoskoro.

S úmyslom prispieť k dobru detí, rodín a celej spoločnosti poukazujú akademici na to, že prvky charakterového vzdelávania, osobnostnej kultivácie a morálno-hodnotovej výchovy, ktoré môžu byť prítomné v rôznych predmetoch, majú ťažisko v etickej a náboženskej výchove.

Reakcia ministerstva školstva

Ministerstvo s týmto postojom časti akademickej obce však nesúhlasí. Tvrdí, že morálno-hodnotová výchova nemôže byť záležitosťou iba jedného z povinne voliteľných alternatívnych predmetov – etická výchova/náboženská výchova. Výchova k hodnotám na jednej vyučovacej hodine týždenne, prípadne prierezovo v rôznych vyučovacích predmetoch podľa názoru rezortu nestačí.

V snahe urobiť niečo s morálnym a hodnotovým vzdelávaním na Slovensku vytvorilo ministerstvo školstva pracovnú skupinu pri Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ), ktorá sa bude zaoberať nadpredmetovým hodnotovým vzdelávaním. „Táto iniciatíva má za cieľ posilniť morálne-hodnotovo orientovanú výchovu v školách dokonca nad rámec súčasných predmetov etickej a náboženskej výchovy,“ sľubuje ministerstvo.

V reakcii na výzvu predstaviteľov slovenskej akademickej obce zastupujúcu pedagógov etickej a náboženskej výchovy ministerstvo školstva uviedlo, že si uvedomuje zložitosť doby a vníma aj situáciu pandemickej krízy. Rovnako vníma rezort aj dôsledky dištančného vzdelávania nielen na výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj na mentálnu pohodu a zdravie detí a mladých ľudí.

Novela vysokoškolského zákona

O zmenách nutných v slovenskom vzdelávaní ako takom u nás hovorí aj Rada vysokých škôl, ktorá je jednou z troch oficiálnych reprezentácií vysokých škôl na Slovensku, a to spolu so Slovenskou rektorskou konferenciou a Študentskou radou vysokých škôl. Tá nedávno odmietla novelu zákona o vysokých školách z dielne rezortu školstva.

„Rektori vo svojom hlasovaní dosiahli neobvyklú jednotu, čo nepochybne charakterizuje vážnosť problému,“ uviedol rektor Trnavskej univerzity René Bílik v rozhovore pre Štandard.

Bílik ako člen Slovenskej rektorskej konferencie dodal, že dôvodom väčšinového odmietnutia novely z dielne ministerstva školstva bola obava o autonómiu vysokých škôl na Slovensku, o ich politickú neutralitu a o ich doteraz existujúce samosprávne riadenie.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.