18. júna, 06:17

Svet bude zachránený, ujali sa toho zelení sovieti

Svet bude zachránený, ujali sa toho zelení sovietiFoto: Klimarat/Karo Pernegger

Zúčastnil som sa na víťaznej schôdzi Rakúskej sovietskej republiky a všetko som pochopil. Svet bude zachránený, klimatické ciele splnené. Stačí tak málo: obnoviť soviety. Píše Martin Leidenfrost.

Európu obchádza strašidlo, strašidlo klimatických rád. Tak ako v za­čiatkoch komunistického hnutia „soviety“ – takzvané „rady ro­bot­ní­kov, vojakov a roľníkov“ – simulovali masovú podporu pre ko­mu­nis­tic­ké strany, sú tu dnes „klimatické rady“, ktoré majú v zá­pad­nej Európe demo­kra­ticky legitimizovať radikálne zelenú politiku. Rozdiel spočíva v tom, že „náhodne“ vybraní členovia klimatických rád majú predstavovať dokonale reprezentatívny prierez oby­va­teľ­s­t­va.

Der Klimarat Österreich, „rakúska klimatická rada“, je podľa or­ganizátorov „mini Rakúsko“. Rada mala za úlohu, aby počas šies­tich víkendov v tomto roku vypracovala odporúčania pre rakúsku po­li­tiku v oblasti klímy. V sobotu sa uskutočnila posledná schôdza. Bolo to na­pínavé, lebo išlo do tuhého: „Vedecký poradný výbor“ dal už na piatej schôdzi najavo, že doteraz vypracované odporúčania eš­te nie sú dostatoč­né. Najmä tri témy boli ešte stále kon­tro­verz­né: zní­že­nie spotreby mäsa, ob­med­zenia rýchlosti na 30 km/h v centrách miest a 100 km/h na diaľ­ni­ciach a pri­nú­tenie vlastníkov ne­hnu­teľ­no­stí k výmene neekologických vykurovacích zariadení.

Ako metóda sa primárne nezvolilo hlasovanie, ale systemisches Kon­sen­sieren. Znamená to „systémový kon­sen­zus“, čo je aj v ne­mec­kej politológii relatívne nový pojem. Príkladom išla na jar mi­nu­lé­ho roka Spolková republika Nemecko, hoci Zelení tam ešte neboli pri moci. S niektorými rozdielmi: svojvoľnosť, s akou sa vyberali čle­novia nemeckej klimatickej rady, Nemci sa ani nesnažili zakryť. Citát z nemeckého dokumentu o nábore: „Nábor 160 členov pro­stred­níc­tvom telefonickej lotérie, následnej samoregistrácie a ďalších vý­berových konaní. Kritériá: vek, pohlavie, úroveň vzdelania, miesto bydliska (spolková krajina), veľkosť obce, migračné pozadie a názor na zmenu klímy.“

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.