1. júna, 09:31

Čo si myslí o vyzbrojovaní Nemecka Christine Lambrechtová, vrchná veliteľka armády

Čo si myslí o vyzbrojovaní Nemecka Christine Lambrechtová, vrchná veliteľka armády

V Nemecku prešiel 100-miliardový program zbrojenia, strany sa dohodli na rozdelení peňazí, ale na čele ministerstva obrany a armády stojí svojská žena. Píše Martin Leidenfrost.

Vo verejnom vnímaní sa veľmi nezdá, že by po oznámení Zeitenwende („bod zvratu“), ktorý vy­hlá­sil nemecký kancelár Olaf Scholz na štvrtý deň po ruskom útoku na Uk­rajinu, nasledovali aj významné kon­krét­ne kro­ky. O najväčšom nemeckom programe zbrojenia od neblahých čias pod symbolom polámaného kríža sme odvtedy veľa nepočuli, zato počujeme den­ne o ra­stú­com nepochopení, s ktorým ukrajinskí činovníci čakajú na ťaž­ké zbra­ne, ktoré im Nemecko po dôkladnej morálnej de­ba­te sľú­bi­lo. Vznikol tak dojem, či sa Nemci nepokúšajú nejako zo svojich sľubov vy­kradnúť von.

Ten dojem je ale klamlivý.

Pravda je, že (spätná) transformácia z (vojensky) ho­lu­bi­čieho eko­nomického giganta na robustne vy­zbro­je­nú stred­nú mocnosť s navýšeným rozpočtom o 100 miliárd eur trvá. To tempo sa dalo očakávať, pacifizmus za­pus­til najmä v starom ľavicovom establišmente Spolkovej re­pub­li­ky hlbo­ké ko­rene. Ako ďaleko sa v svojej transformácii už dostali, však ukazuje príklad samotného kancelára: Scholz, ktorý bol v ro­koch 1982 až 1988 zástupcom celoštátneho predsedu so­ciál­no­demo­kra­tic­kých zväzákov, odmietol v mladosti vojenskú službu, radšej abso­l­vo­val (v rokoch 1984 až 1985) civilnú službu v domove dôchodcov. Udržia­val ču­lé kontakty s mladými komunistami zo satelitného štátu So­viet­ske­ho zvä­zu NDR. Deväťkrát cestoval do komunistického Ne­mec­ka, zú­čast­nil sa tam v znamení Družby národov na mládežníckych tá­boroch a v roku 1988 sa ako vedúci západonemeckej delegácie vyjadril, že „sku­toč­ní ne­pria­telia mieru […] sú vo vojensko-prie­my­sel­nom komplexe USA“. V pon­delok už vyhlásil niečo celkom iné: „Ne­mecko bude mať čoskoro najväčšiu kon­venč­nú armádu v Európe v rám­ci NATO.“ Chváliť sa veľkosťou nemeckej armády bolo ešte 23. feb­ruára nemysliteľné.

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.