22. marca, 18:49

Čo upravuje balík opatrení lex Ukrajina, ktoré schválil parlament

Čo upravuje balík opatrení lex Ukrajina, ktoré schválil parlamentPoslanci NR SR. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v utorok 117 hlasmi vládny návrh zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine známeho aj ako lex Ukrajina. Ide o opatrenia, ktoré sa týkajú režimu zdravotného zabezpečenia, príspevku na ubytovanie, preukazovania bezúhonnosti pri zamestnávaní v školstve alebo tie, ktoré súvisia so zabezpečením obranyschopnosti a bezpečnosti SR.

Príspevok za ubytovanie odídencov má byť súhrnne maximálne 500 až 1 250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností. Vyplácať sa má cez obec.

Príspevok sa má poskytovať za noc, jeho výšku má upraviť samostatné nariadenie vlády. Odídenec bude povinný oznámiť obci, že sa mu poskytuje ubytovanie, prvýkrát v apríli.

Rodiny si príspevok uplatnia v obci, obec na ministerstve vnútra, a to na rezorte financií. Príspevok má byť zatiaľ poskytovaný do konca júna.

Problematika „veľkokapacitných“ ubytovacích zariadení by sa podľa Ministerstva vnútra (MV) SR mala doriešiť vo vládnom nariadení, keďže na právnické osoby nepodnikateľov, ktorí vlastnia ubytovacie zariadenia, nemožno uplatniť návrhom zákona definovaný strop príspevku. Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca pre podnikateľské subjekty by malo zabezpečovať ministerstvo dopravy.

Práva a povinnosti odídencov

Odídenec, ktorý sa ubytuje mimo azylového zariadenia, má byť povinný to bezodkladne oznámiť azylovému zariadeniu, v ktorom bol naposledy evidovaný, alebo ministerstvu.

Ak odídenec nebude môcť získať miesto v takzvanom humanitnom centre alebo inom azylovom zariadení a nikto nebude naňho čerpať ani príspevok za poskytovanie ubytovania, mal by dostávať prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra.

Žiadatelia o azyl, ktorí sú štátni príslušníci Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, by mohli prechodne vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl. Predĺžiť sa má aj platnosť udelených prechodných pobytov, trvalých pobytov a tolerovaných pobytov, ktorá by sa inak skončila počas mimoriadnej situácie.

Štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí na policajnom útvare podajú žiadosť o udelenie prechodného pobytu alebo trvalého pobytu, budú môcť po novom zotrvať na našom území, až kým nebude o ich žiadosti rozhodnuté.

Zmenu adresy svojho pobytu majú odídenci po novom hlásiť obci alebo mestskej časti, nie na polícii ako doteraz. Zaviesť by sa mala aj možnosť, aby štátny príslušník tretej krajiny po vstupe na územie Slovenska mohol požiadať o dobrovoľný návrat do domovskej krajiny, pričom policajný útvar mu na tento účel môže vydať cudzinecký pas.

Zdravotná starostlivosť a možnosť pracovať

Ukrajinským utečencom štát poskytne neodkladnú zdravotnú starostlivosť na základe dokladu o tolerovanom pobyte s názvom „dočasné útočisko“. Zákon taktiež umožní vývoz liekov v rámci humanitárnej pomoci. Lex Ukrajina rozširuje aj možnosť pre ukrajinských utečencov vykonávať dočasnú odbornú stáž vo všetkých zdravotníckych povolaniach.

Novelou zákona o službách zamestnanosti sa majú pre odídencov z Ukrajiny zaviesť pozitívne a zjednodušujúce opatrenia na trhu práce. Za aktívne opatrenia na trhu práce sa majú považovať aj projekty a programy na podporu integrácie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, bol udelený azyl, alebo je žiadateľom o azyl, ktoré realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Počas trvania mimoriadnej situácie má tiež postačiť ukrajinským učiteľom, ktorí by na Slovensku chceli učiť, na preukázanie bezúhonnosti čestné vyhlásenie a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti. Takýto posudok nemôže byť starší ako jeden rok.

Prijatá úprava tiež umožňuje priznávanie tehotenského štipendia aj žiačkam a študentkám z Ukrajiny. Priznávanie tohto štipendia je totiž podľa súčasnej právny úpravy viazané na trvalý pobyt na Slovensku a odídenci preto aktuálne nie sú v okruhu oprávnených osôb.

Zákon dáva aj možnosť poskytnúť pomoc pri ochrane kultúrneho dedičstva Ukrajiny. Ministerstvo kultúry zabezpečí ochranu predmetu kultúrnej hodnoty dovezeného na územie SR, ktorá zahŕňa jeho dočasné uloženie a úschovu u osoby určenej ministerstvom kultúry. Rezort kultúry, múzeá a galérie ako rozpočtové a príspevkové organizácie budú mať oprávnenie poskytnúť pomoc formou darovania inštitúcii uchovávajúcej predmety kultúrneho dedičstva vrátane múzea a galérie na území Ukrajiny.

Niektoré ďalšie benefity

Odídencom z Ukrajiny má na Slovensku pomôcť aj novelizácia zákona o miestnych daniach. Odídenci totiž nebudú platiteľmi miestnych daní za ubytovanie, za psa a za komunálne odpady.

Vodiči áut z Ukrajiny budú oslobodení od úhrady elektronickej diaľničnej známky na Slovensku. Vozidlá v rámci humanitárnych konvojov na pomoc nášmu východnému susedovi zasa nemusia platiť mýtne poplatky za využívanie spoplatnených úsekov diaľnic a ciest.

Občanom Ukrajiny pracujúcim na Slovensku ako samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí odišli posilniť armádu na Ukrajine, sa preruší povinné sociálne poistenie. Toto obdobie sa im pritom započíta do obdobia dôchodkového poistenia a dostanú možnosť za toto obdobie dodatočne zaplatiť poistné.

Novelou zákona o bankách sa odídencom z Ukrajiny dočasne umožní použiť na otvorenie bankových účtov aj iné ako štandardne vyžadované doklady. Tie musia spĺňať podmienku možnosti zistenia vzhľadu, mena, priezviska, dátumu narodenia, údaja o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti.

Zároveň musí ísť o doklady vydané oficiálnymi orgánmi Ukrajiny, ktoré nemajú porušenú celistvosť a nie sú poškodené tak, že nápisy v nich uvedené sú nečitateľné. Ide najmä o cestovné doklady, obdobu občianskeho preukazu a iné doklady spĺňajúce tieto podmienky. Údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti sa môže nahradiť čestným vyhlásením klienta.

Policajné útvary a armáda

Vzhľadom na maximálne vyťaženie policajných útvarov rozhodujúcich o pobyte z dôvodu riešenia dočasného útočiska pre utečencov z územia Ukrajiny sa stanovuje časová lehota, v rámci ktorej všetky udelené prechodné, trvalé alebo tolerované pobyty, ktorých časová platnosť by sa skončila počas mimoriadnej situácie, zostanú v platnosti do dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie. Zákon lex Ukrajina tiež povolí poskytovať osobné údaje cudzincov bez ich súhlasu. Tie sa budú môcť poskytnúť diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu cudzích štátov, ak bude dôvod na poskytnutie pomoci.

Balík lex Ukrajina rozširuje aj právny rámec, ktorý upravuje velenie určeným jednotkám Ozbrojených síl SR príslušným veliteľom Severoatlantickej aliancie (NATO) na území Slovenska. Lehoty na podanie žiadosti o prijatie vojaka do štátnej služby vo výberovom konaní vyhlásenom počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu majú byť sedem dní odo dňa vyhlásenia výberového konania.

(tasr, sita, im)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.