S novým rokom 2021 prichádza na Slovensku k množstvu zmien v pracovnej i sociálnej oblasti. Prečítajte si k akým zmenám došlo a kto si prilepší.

Jednou z najvýznamnejších a najviac diskutovaných zmien je úprava zvyšovania minimálnej mzdy. Tá od 1. januára 2021 vzrástla z 580 eur na 623 eur v hrubom.

Od nového roka sa upravuje automat stanovenia minimálnej mzdy na rok 2022. Ak sa na jej výške nedohodnú sociálni partneri, určí sa ako 57 percent z priemernej mesačnej mzdy za rok 2020.

Nový spôsob určenia minimálnych mzdových nárokov sa bude v jednotlivých stupňoch náročnosti práce viazať na nárast mesačnej minimálnej mzdy medzi jednotlivými rokmi. Nárast bude o fixnú sumu. Mechanizmus zvyšovania minimálnych mzdových nárokov bude naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy.

Stupeň náročnosti práceMzdový nárok v roku 2021
1.623 €
2.739 €
3.855 €
4.971 €
5.1087 €
6.1203 €

Aj príplatky za prácu cez víkendy a nočné stanovilo ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny ako pevnú sumu. Za prácu v noci ide o 1,34 eura, za pracovnú sobotu 1,79 a za hodinu práce počas nedele 3,58 eura.

Zmeny v dôchodkovej oblasti

Od nového roka nastali aj zmeny pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou. Pre zamestnávateľov to znamená, že budú musieť pri tejto komunikácii uvádzať takzvané identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV). Ide o jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah.

Zamestnávateľ tak je po novom povinný uvádzať pridelené IČPV napríklad pri podávaní Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov. IČPV zamestnanca bude Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi sprístupňovať prostredníctvom svojich elektronických služieb.

S novým rokom sa upravuje dôchodkový vek ročníkom narodenia 1957 až 1965. Zákonom sa stanovil spôsob kompenzácie dôchodkových nárokov poistencov, ktorí do dôchodku už odišli a na účely určenia dôchodkového veku im nebola zohľadnená výchova dieťaťa, čo podrobnejšie vysvetľuje Sociálna poisťovňa.

Poistenie v súvislosti s Covid-19

Zmeny v sociálnej oblasti priniesol od nového roka aj samotný nový koronavírus spôsobujúci ochorenie Covid-19. Ruší sa napríklad registrácia zamestnávateľa v registri odhlásením posledného zamestnanca v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

V súvislosti s koronavírusom sa zavádza takzvaný „princíp druhej šance“, ktorý umožňuje neuložiť pokutu za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o sociálnom poistení, ak povinná osoba túto povinnosť dodatočne splní, a to do siedmych dní od uplynutia lehoty na plnenie.

Platy a ošetrovné

V prípade trinástych a štrnástych platov došlo k 1. januáru k zrušeniu odvodového zvýhodnenia týchto mzdových bonusov.

Zmeny v dlhodobom ošetrovnom, ktoré tiež mali začať platiť začiatkom nového roka začnú platiť až od 1. apríla 2021. Od tohto dátumu sa zavádza nová kategória dávky ošetrovné – dlhodobé ošetrovné. Ide o možnosť ošetrovať v domácom prostredí svojich blízkych príbuzných, ktorí boli z dôvodu závažnej poruchy zdravia hospitalizovaní aspoň 5 dní a po prepustení z ústavnej starostlivosti u nich vznikla potreba ošetrovania najmenej 30 dní alebo blízkych príbuzných, ktorí sú paliatívnymi pacientmi.

Tehotenská dávka

Od začiatku apríla sa tiež má podľa ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny zaviesť nová dávka nemocenského „tehotenského“ poistenia. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť poistenkyni príjem na zvýšené výdavky spojené s tehotenstvom.

Navrhuje sa, aby nárok na tehotenské poistenie vznikol od prvého dňa 27. týždňa pred predpokladaným dňom pôrodu určeným lekárom a zanikol dňom pôrodu, respektíve dňom potratu, či umelého ukončenia tehotenstva.

Výška tehotenského sa navrhuje určiť na úrovni 15 percent denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenskej dávky (denný vymeriavací základ). Zároveň sa navrhuje, aby výška tehotenského nebola nižšia ako 10 percent maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo bude v roku 2021 pri 30-dňovom mesiaci predstavovať sumu 215,50 eura.

Zmeny v dávkach

Zmien sa dočkala aj pomoc v hmotnej núdzi. Sumy dávky v hmotnej núdzi, ochranného príspevku, aktivačného príspevku, príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevku na bývanie sa vynásobia koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima k 1. júlu 2020, teda koeficientom 1 022.

Navyše došlo aj k zvýšeniu finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou. Pri pobytových sociálnych službách ide priemerne o zvýšenie o 38 eur na jedno miesto na mesiac a pri ambulantnej službe priemerne o 25 eur. V roku 2021 tak pôjde na spolufinancovanie sociálnych služieb o 21,6 milióna eur viac ako v minulom roku.

Podrobnosti o zmenách dávok a príspevkov nájdete v tabuľkách nižšie.

Dávka v hmotnej núdziSuma v roku 2020Suma v roku 2021
jednotlivec66,3 €67,8 €
jednotlivec s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi126,2 €129,0 €
dvojica bez detí115,3 €117,8 €
dvojica s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi172,6 €176,4 €
jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi184,3 €188,4 €
dvojica s viac ako štyrmi deťmi232,6 €237,7 €
Ochranný príspevokSuma v roku 2020Suma v roku 2021
člen domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) zákona č. 417/2013 Z. z.67,9 €69,4 €
člen domácnosti podľa § 7 ods.2 písm. e) a j) zákona č. 417/2013 Z. z.37,3 €38,1 €
člen domácnosti podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 417/2013 Z. z., ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúci sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa14,6 €14,9 €
Aktivačný príspevokSuma v roku 2020Suma v roku 2021
člen domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti135,7 €138,7 €
člen domácnosti, ktorý je uchádzačom o zamestnanie67,9 €69,4 €
Príspevok na nezaopatrené dieťaSuma v roku 2020Suma v roku 2021
Príspevok na nezaopatrené dieťa18,6 €19 €
Príspevok na bývanieSuma v roku 2020Suma v roku 2021
Domácnosť s jedným členom57,2 €58,5 €
Domácnosť s dvoma a viac členmi91,4 €93,4 €
Rodinné dávkySuma v roku 2020Suma v roku 2021
Prídavok na dieťa zo sumy24,95 €25,50 €
Príplatok k prídavku na dieťa11,70 €11,96 €
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do 1. ročníka ZŠ102,50 €104,76 €
Rodičovský príspevok270 €275,90 €
Rodičovský príspevok pre poberateľov materského370 €378,10 €

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.