22. februára, 10:28

Spišská katolícka charita sa snaží ľuďom v núdzi nájsť dostupné bývanie

Spišská katolícka charita sa snaží ľuďom v núdzi nájsť dostupné bývanieFoto: Anton Frič

Spišská katolícka charita vstúpila v septembri 2021 do pilotného projektu Dostupné bývanie s prvkami „housing first“. Ide o projekt podporovaného bývania, v rámci ktorého charita pomôže vybraným šestnástim rodinám alebo jednotlivcom začleniť sa do spoločnosti a žiť opäť dôstojne.

Slovenská sporiteľňa spolu s partnermi Slovak Investment Holding a Nadácia Slovenskej sporiteľne založili v roku 2020 organizáciu Dostupný domov. Vznikla ako projekt s cieľom pomáhať ľuďom s nájomným bývaním. Tento cieľ organizácia postupne rozvíja a v súčasnosti zabezpečuje alebo vytvára nájomné bývanie pre rôzne skupiny osôb. Od bežných ľudí cez municipálnych zamestnancov až napríklad po osamelé matky, ktoré síce zatiaľ nežijú na ulici, ale ak by sa im nepomohlo, veľmi ľahko by sa tam ocitnúť mohli.

Ako funguje Dostupný domov

Hlavným zámerom spoločnosti Dostupný domov je nájsť a nastaviť funkčný model dostupného bývania aj pre znevýhodnené osoby alebo skupiny obyvateľstva a aplikovať ho do reálneho života. Na tento účel spoločnosť nakupuje byty, ktoré prostredníctvom partnerských neziskových organizácií ďalej prenajíma cieľovej skupine. Z pohľadu organizácie Dostupný domov je dôležité, aby sa o tieto sociálne rodiny mal kto postarať, čo korešponduje s myšlienkou projektu Dostupné bývanie s prvkami „housingfirst“, do ktorého sa v septembri minulého roka zapojila Spišská katolícka charita.

Formy pomoci prostredníctvom projektu Housingfirst fungujú v zahraničí už niekoľko rokov. Vznikol ako myšlienka pomoci a vytrhnutia z biedy pre najchudobnejších. Úspešnosť projektu sa v zahraničí pohybuje od 80 do 98 percent. Ak o pomoci sociálne slabým rodinám prostredníctvom poskytnutia bývania čítate prvý raz, zrejme vám napadne známe príslovie: „Podaj niekomu prst, schmatne ti celú ruku.“ Zahraničné štatistiky však ukazujú, že pokiaľ sa ľuďom bez domova takáto pomoc poskytla a počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov ich sprevádzali odborníci, výsledky boli veľmi pozitívne.

V zahraničí sú zvyčajne do projektu Housingfirst zapojené organizácie, ktoré so sociálne slabými obyvateľmi pracujú dlhodobo, poznajú ich osobne, takže sú oboznámení aj s ich príbehmi. Rastislav Blažej zo Slovenskej sporiteľne, ktorý je zodpovedný za projekt Dostupný domov, to vidí veľmi podobne aj na Slovensku: „Ideálne je, ak sa nájde organizácia alebo jednotlivec ochotný postarať sa o rodiny na hranici chudoby umiestnené v týchto bytoch. Pretože len tak umiestniť človeka z ulice do bytu, to nefunguje. Potrebuje pomoc, starostlivosť, niekoho, kto pri ňom stojí a pomôže mu začleniť sa naspäť do spoločnosti.“

Prienik s projektom Dostupné bývanie

Spišská katolícka charita v septembri 2021 vstúpila do pilotného projektu Dostupné bývanie s prvkami „housing first“. Ide o projekt podporovaného bývania, v rámci ktorého charita pomôže šestnástim vybraným rodinám alebo jednotlivcom začleniť sa do spoločnosti a žiť opäť dôstojne.

Vďaka dlhodobej komunikácii s ľuďmi na okraji spoločnosti, sociálni pracovníci vedia posúdiť, či sa pri poskytnutí určitej formy pomoci dokážu znova začleniť do spoločnosti, alebo nie. Projekt Dostupné bývanie ich vytvorením správnych podmienok povzbudzuje odraziť sa od dna. „Bežne sa stretávame s tým, že takýchto ľudí ostatní veľmi ťažko prijímajú, dokonca majú strach, keď sa prisťahujú do ich blízkosti. S týmto chceme bojovať formou intenzívnej sociálnej práce zameranej na podporu riešenia každodenných problémov. Povzbudíme ich k vybudovaniu dobrých susedských vzťahov, pretože títo ľudia sú často poznačení znevýhodneným prostredím, z ktorého pochádzajú,“ objasnila Helena Katonová, koordinátorka projektu za Spišskú katolícku charitu.

Aktuálne je v rámci Spišskej katolíckej charity vo výbere 80 záujemcov, z ktorých ubytovať v prvom kole projektu sa môže len šestnásť. „Pointou nie je prijať čím viac ľudí, ale pomôcť týmto ľuďom posunúť sa v živote. Nehráme preteky, vyberáme takých, ktorých vieme posunúť,“ povedal na margo projektu Pavol Vilček, diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity.

Po výbere sociálnymi pracovníkmi prichádza takzvané druhé výberové kolo, na ktorom sa zúčastňuje aj psychológ: „Za 14 rokov praxe som nemal skúsenosť, aby nejaká organizácia hľadala byty pre klientov, ktorí sú v takej núdznej situácii, že mu treba dať strechu nad hlavou a ešte ho naučiť mať vzťah k tomu obydliu nielen ako k domu, ale ako k domovu a vytvárať si vzťahy aj s bezprostredným okolím,“ opisuje svoje pôsobenie v projekte Martin Boroš, psychológ v rámci projektu Dostupné bývanie s prvkami „housing first“.

Ako prebieha ubytovanie núdznych

Počas obdobia výberu klientov prebieha aj proces výberu nájomných bytov. Ide o komerčný prenájom, kde sa z projektových peňazí zaplatí nájom, ale energie a ostatné výdavky si klient musí platiť sám. „Samozrejme, pre niekoho, kto žil dlhodobo na ulici a nemá dosiaľ príjem, je takýto život výzvou, preto sme pripravení poskytnúť pomoc. V tíme máme okrem piatich sociálnych pracovníkov k dispozícii aj psychológa, asistenta bývania a poradcu pre bytové otázky, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie nájomných zmlúv a kontrolovať včasnosť platieb. Nechceme prenajímateľov vystavovať riziku, aj preto budeme sprevádzať klientov, viesť ich k správnym vzorom správania sa a k posilneniu zodpovedného prístupu k cudziemu majetku. Byty vybrané do projektu budú prechádzať verejným obstarávaním, čo je základnou podmienkou oprávnenosti nákladov na nájom,“ objasňuje Helena Katonová.

Po finálnom výbere a umiestnení ľudí do bytov sa im aj naďalej budú venovať sociálni pracovníci charity. Každý umiestnený má prideleného svojho sociálneho pracovníka, ktorý mu pomôže začleniť sa do spoločenského života, bude ho viesť k finančnej gramotnosti, dokáže byť nápomocný pri hľadaní práce. Záruku za to, že nájom bude vždy načas zaplatený, preberá prvých 18 mesiacov pracovník pre bytové otázky, ale časom sú klienti vedení k samostatnosti aj v tejto oblasti, pretože po 1,5 roku sa síce projekt ukončí, ale myšlienkou je, aby nájomníci v týchto bytoch ostali a boli natoľko samostatní, že si budú vedieť nájom platiť sami.

Od 1. februára by mali byť v rámci projektu ubytovaní prví traja klienti. Stáva sa, že pracovná pozícia vznikne priamo v mieste ubytovania. Organizácia Dostupný domov sa často snaží vytvoriť pracovnú pozíciu, napríklad domového dôverníka, ktorá je v ideálnom prípade vhodnou ponukou práce pre sociálne rodiny umiestnené v danom bytovom komplexe, čo sa opäť prelína s cieľmi projektu Spišskej katolíckej charity Dostupné bývanie s prvkami „housing first“. 

Dobré správy zo zahraničia

Zo skúseností v iných štátoch EÚ zapojených do projektu Housing first vyplýva, že ľuďom, ktorým sa poskytla takáto pomoc, sa zlepšilo mentálne zdravie, fyzický zdravotný stav, posunuli sa v rámci sociálnej integrácie a aj po skončení programu si dokázali udržať nájom. Takáto forma pomoci mala pozitívny dosah dokonca aj na tých, ktorí boli v minulosti závislí od drog či alkoholu. Či chceme, alebo nie, prostredie človeka formuje. Vďaka podobným projektom sa na Slovensku môže výrazne zredukovať počet ľudí ohrozených tým, že nemajú kde bývať.

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.