14. februára, 18:04

Schvália ešte Nemci povinné očkovanie? Alebo sa ho dokážu Rakúšania skôr zbaviť?

Schvália ešte Nemci povinné očkovanie? Alebo sa ho dokážu Rakúšania skôr zbaviť?Foto: Markus Söder/FB

Správa o stave vírusovej psychózy: v Rakúsku potichu uvažujú o predčasných voľbách, v Nemecku možno CDU pomôže presadiť nelogické opatrenia.

V Európe sú iba dve demokratické krajiny, ktoré sa vybrali na cestu povinného očkovania: ra­kús­ky zákon o povinnom očkovaní na­do­bu­dol platnosť v pondelok 7. feb­ruára, o nemeckej podobe zákona má Spol­kový snem hlasovať niekedy v marci. V oboch krajinách to škrí­pe do takej miery, že v konečnom dôsledku môže povinné očkovanie pad­núť aj tu, aj tam – v Nemecku to viazne a v Rakúsku najnovšie hrozí dokonca aj pád vlády.

Asi to nebude náhoda, že radikálne protipandemické riešenie, ktoré sa mnohým v dobe ši­rokého pre­morenia variantom omikron javí už ako ob­so­let­né, rezonovalo práve v dvoch krajinách EÚ, v ktorých je hlav­ným úradným jazykom nem­čina. Švaj­čiarsko na tento zoznam nemec­ko­jazyčného au­to­ri­tár­s­tva nepatrí. Práve naopak, úrady jedinej pria­mej demokracie v Európe si v každej fáze pandémie ctili zá­klad­né práva viac ako krajiny EÚ a idú v týchto dňoch zrušiť všet­ky podstatné covidové opatrenia. Dokonca aj polarizujúce covid pasy budú čo­skoro minulosťou. Okrem rozumu majú Švajčiari ešte aj šťastie: pri­rod­zená pre­morenosť je vyššia ako v Rakúsku a omnoho vyššia ako v Ne­mecku, no a úmrtnosť je napriek trošku nižšej zaočkovanosti až roz­právkovo nízka. Rysuje sa, že Švaj­čiarsko vyjde z korony s troš­ku nižšími ľudskými stratami, s omnoho nižšími ekono­mic­kými a so žiad­ny­mi spo­lo­čens­ký­mi škodami.

Úplne iná je atmosféra u susedov, ktorí si zaviedli demokraciu len nedávno. Podľa barometra obmedzení, ktoré zverejnil tím z uni­ver­zi­ty v Oxforde, je Nemecko v roku 2022 s odstupom najviac uzavretá krajina Európy. Platnosť certifikátu o prekonaní tu bola skrátená na 62 dní (to, žiaľ, nie je preklep, 90 mínus 28 dní = 62), v niek­to­rých spolkových krajinách nezaočkovaní stále nesmú vkročiť ani do ne­esen­ciálnych obchodov, pri cestovaní vlakom je povinné preuká­zať cer­ti­fi­kát OTP, no a v gastronómii platí stále pravidlo OP+ (očkovací preukaz plus test). Keďže celé Nemecko má nižšiu ka­pa­ci­tu pre vykonávanie PCR testov než 44-krát menšie mesto Viedeň, po­tre­buje priemerný Nemec poriadny kus šťastia, ak sa chce najesť v nemeckej reštaurácii.

Život nezaočkovaných v Rakúsku je v dvoch detailoch jednoduchší: na roz­diel od Nemecka môžu bez testu cestovať vlakom a na roz­diel od Slo­venska majú právo ísť na boho­služ­bu. Na druhej strane Rakúsko odsúdilo svojich ne­zaoč­ko­va­ných obyvateľov na suverénne naj­dlhší pandemický apartheid. Medzitým už zrušený „lockdown pre ne­zaoč­ko­vaných“ trval dva a pol mesiaca, zákaz kúpiť si knihu alebo topánky (ktorý skončí 12. februára) viac ako tri mesiace, zákaz ísť na kávu alebo na kultúrne podujatie (ktorý mimo Viedne skončí 19. feb­ruára) tri a pol mesiaca. Skrátka, rakúski neočkovanci strávili celú jednu zimu v domácom áreš­te. Ani od 19. februára nie je slo­bo­da na do­sah, odvtedy začne fungovať režim OTP. Zároveň platí zá­kon, podľa kto­rého ná­hod­ná policajná kontrola od 16. marca môže viesť k po­ku­te do 3 600 eur za priestupok nezaočk­ova­nos­ti.

Samozrejme, s pohľadom na masívnu vlnu uvoľnenia po celej Európe sa začínajú aj v Nemecku a v Rakúsku ľudia pýtať, či sú ich vladári po­sled­nými zodpovednými mudrcmi na svete, alebo či stratili kon­takt s epidemiologickou realitou. Tá je stále priaznivá, hoci sa každý deň nakazí polpercento populácie, stagnuje obsadenosť rakúskych oddelení JIS už od začiatku roka okolo čísla 200. To je de­sa­ti­na ka­pa­city. Nemecko, ktoré kopíruje rakúsky vývoj s tradične týždňovým až dvojtýždňovým oneskorením, je na tom podobne. Mnohí Nemci s odkazom na su­sed­né Dánsko a Švaj­čiar­sko žiadajú vrátenie slobody. Česko, ktoré v stredu de­fenes­tro­va­lo co­vid­ pasy, si všimli menej. Tla­čia na to už aj prvé mainstreamové noviny, v Nemecku najmä najväčší tab­loid Bild a pravicový mienkotvorný denník Die Welt, v Rakúsku druhý najväčší tabloid Österreich a pravicový online denník Exxpress. Napokon, ako píše aj Štandard, nemecký kancelár chce zvoľniť opatrenia do 20. marca.

Foto: Scholz/FB

Pozoruhodná je pritom zotrvačnosť, s ktorou väčšina novinárskej ob­ce v oboch krajinách zostala v móde davovej psychózy. Najväčší ra­kús­ky tabloid Krone priniesol svedectvá štyroch mladých ľudí, ktorí va­ro­vali na základe vlastnej skúsenosti pred podceňovaním omi­kro­nu. Rovnako obrovskú čítanosť dosiahli v týchto dňoch dva člán­ky vo veľ­avážených ne­meckých médiách: kedysi kon­zer­vatívny denník Frank­furter All­ge­mei­ne zverejnil text mladej boostovanej matky, kto­rá ležala doma s chorými deť­mi, opustená systémom zdravotníctva, a už nezvládla (podľa nej) vôbec nie „ľahký priebeh“ omi­kronu. Že­na obvinila štát, že ju a jej deti nechránil pred omi­kro­nom a žia­dala – aj ohľadom na ne­bez­pe­čen­stvo dlhého covidu a zried­ka­vý syn­d­róm PIMS – zavedenie lock­downu. Mladá boos­tovaná fe­mi­ni­stka poľ­ské­ho pô­vodu Margarethe Stokowská, pro­mi­nentná stĺpče­kár­ka pro­gre­sív­ne­ho magazínu Der Spiegel, zase vo štvrtok svojim čitateľom vy­svet­lila dvoj­týž­dňo­vý vý­pa­dok svojho stĺpčeku. Chytila neľahký „ľahký prie­beh“ omi­kro­nu a je do takej miery práceneschopná, že si bez pomoci Googlu ne­vedela spo­menúť na názov ulice, ktorá sa nachádza 50 met­rov od jej byd­lis­ka. Stokowská obvinila vládu (zopakujme si: tú istú vládu, kto­rá ešte vtedy nechcela uvoľniť najstriktnejšie opatrenia v Európe), že v sku­toč­nosti sleduje cieľ voľného premorenia obyvateľstva, ale ne­má odvahu si to verejne priznať.

Debata pod obomi článkami bola pestrá, ozvali sa aj drsní korona­skep­tici, hlavný dojem z diskusie však je, že sa v Nemecku (a asi už len v Nemecku) stále vyskytuje prekvapivo veľký počet ľudí, kto­rí vidia spásu len a len v sta­rom dobrom celoštátnom lockdowne. Dá sa očakávať, že sa Nem­ci zobudia z noč­nej mory menom COVID-19 až ako úplne po­sled­ní. Ale­bo že kĺzavo prejdú z covidovej do kli­matickej úz­kosti.

Foto: Markus Söder/FB

Pri pohľade na nemeckú ustráchanosť je pochopiteľné, že myšlienka po­vin­ného očkovania tam našla väčšinovú podporu. Hlasovanie v Spol­ko­vom sneme o príslušnom zákone bude slobodné a nikto ešte nedokáže predpovedať, aký návrh sa presadí. Drvivá väčšina poslancov novej ľavicovo-liberálnej trojkoalície je buď za povinné očkovanie od 18 rokov, alebo za kompromisný návrh povinnosti od 50 rokov. Malá men­ši­na, ktorá sa skladá zo starých vládnych liberálov a starých de­de­ronských ľa­vi­čiarov, každý taký zásah zásadne odmieta. Jedno­hlas­ne to odmieta aj antisystém z nacionalistickej AfD.

Rozhodujúce slovo preto bude mať štátostrana, ktorá sa po 16 rokoch pri moci – scvr­knutá na ne­vídane malý poslanecký klub – ocitla v opo­zícii. Ako bude hlasovať 197 poslancov zo stredopravej únie CDU/CSU?

(viac…)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.