Rakúsky parlament odklepol povinné očkovanie. V poslaneckom klube prebehli ťažké hádky a tiekli slzy. Martin Leidenfrost približuje informácie zvnútra poslaneckého klubu.

Už je síce víkend, ale v Rakúsku sa koncom týždňa stala vec, ku ktorej sa treba vrátiť. Vo štvrtok bol dlho očakávaný deň D rakúskeho parlamentarizmu. Dva me­siace po tom, čo vláda a hajtmani vyhlásili súčasne tvrdý pre­d­via­nočný lockdown plus spustenie povinného očkovania od 1. februára, hla­sovala Národná rada Rakúska o povinnom očkovaní. Išlo to hlad­ko, 137 zo 183 poslancov hodilo ten správny (ružový) lístok do urny. Impozantná trojštvrtinová väčšina, bez výnimky spokojne vrčia v delíriu rakúske noviny. Zdanie veľkého konsenzu však klame. Za kulisami to vrelo a škrípalo. V novinách o tom však nič nenájdete.

Autor tohto článku dostal informácie vo štvrtok, telefonicky. Zdroj zažil všetky kľúčové debaty, ktoré sa viedli vo frakcii vládnucej Ľu­do­vej strany o vládnej politike voči nezaočkovaným. Z rozprávaní môj­ho zdroja vyplýva, že vnútorný obraz je diametrálne iný ako ten ve­rejný. Neochota poslancov hlasovať za štátne prenasledovanie ne­za­oč­ko­va­ných bola obrovská, frakcia sa ešte v noci pred hlasovaním su­rovo hádala. Boli tam všetky prvky veľkej drámy: Vydieranie s po­li­tic­kým koncom odporcov povinného očkovania, zákerná hra na ci­ty („zra­díš svojich ka­ma­rá­tov“), holý strach o exi­stenciu, vy­hrá­žanie, pre­tvá­r­ka, zbabelosť, klamstvo, slzy.

V rakúskych novinách sa o tom nepíše ani náznakom. Dôvod je jed­no­duchý: Poslanci, ktorí majú so zákonným donútením občanov k oč­ko­vaniu problém, sa bo­ja rakúskych novinárov ako čert kríža. Ne­ko­mu­nikujú s médiami. Rad­šej by sa postavili pod gilotínu, než by sa vy­stavili mediálnemu lynču. V rakúskej populácii sú názory rov­no­mer­ne rozložené, v poslednom prieskume sa vyslovilo 45 percent za spustenie povinného očkovania k 1. februáru, 34 percent proti, 17 percent bolo za vyčkanie. V politickej scéne to bude asi podobne. Len novinári tlačia na plyn.

Ak človek neovláda minimálne voodoo, kabalu a exorcizmus, nedokáže  vysvetliť konanie čierno-zelenej vlády. Aj keď Rakúšania už dlhé me­siace počujú opak, zaočkovanosť v krajine vôbec nie je zlá. Do­siah­la už 75 percent, len pre skrátenie platnosti co­vid­pasov na 180 dní začala padať. Momentálne vlastní 72 percent obyvateľov Rakúska platný covidpas. Čo je ešte dô­le­ži­tejšie: po­di­el zaočkovaných seniorov nemá ďa­leko od 90 per­cent, zaočkovanosť treťou dávkou je jedna z najlepších v EÚ. Zúfalá vláda vyhlásila povinné očkovanie v situácii, keď sa niektoré nemocnice v dvoch z deviatich spolkových krajín dostali do úzkych na vrchole del­ta­vlny v novembri. Medzitým mutoval vírus na nádchu s pozoruhodne níz­kou smrt­nos­ťou, koviďáci tvoria zatiaľ iba desať percent JIS ka­pa­city a povinné očkovanie je obsolétne.

Napriek tomu trvá rakúska vláda na opatrení, ktoré je inde v omi­k­ro­novej Európe pasé. Drvivá väčšina štátov nikdy ani len neuvažovala o povinnom očkovaní celej dospelej populácie. Povinné očkovanie neprijala žiadna eu­róp­ska demokracia, má ju len po­sledná ab­solútna mo­narchia (Vatikán), vážna diskusia o nej sa ve­die iba v domovine úz­kost­li­vo­sti (Nemecko). Nová česká vlá­da prá­ve zrušila avizované po­vinné očkovanie seniorov. Po­rov­na­teľ­né kra­jiny s vyššou in­ci­den­ciou ako Rakúsko zrušili niek­toré alebo všetky opat­re­nia, Írsko prá­ve otvorilo diskotéky bez povinnosti predložiť očkovací preukaz – len Ra­kúsko ide opačným smerom.

Poslanci hlasujú o návrhu zákona o povinnom očkovaní počas zasadnutia parlamentu vo Viedni vo štvrtok 20. januára 2022. Foto: TASR/AP

Je to daň za vládnu štvanicu na ne­očkovaných, z ktorej už niet ce­s­ty späť. Aj keď sa štváč Karl Nehammer v úrade kancelára sna­ží o zmier­livejší tón, neodvážil sa (predchodcom v úrade) vyhlásený projekt po­cho­vať – zrejme sa bál, že jeho vláda by stratila zvyšok autority a tvár. Keďže tlak vytvára protitlak, vzniklo niečo, o čom sa v Rakúsku nedočítate.

(viac…)

Najnovšie autorské články