Tento týždeň si pápež František pripomenul Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a vyzval na nežnú revolúciu. V prejave pre Kongregáciu pre náuku viery neobišiel ani pálčivú tému sexuálneho zneužívania a ľudskej dôstojnosti.

„Za cennú službu univerzálnej cirkvi pri podpore a ochrane celistvosti katolíckej náuky o viere a morálke," pápež ďakoval plenárnemu zhromaždeniu Kongregácie pre náuku viery. Hovoril primárne o dôstojnosti, rozlišovaní a viere. Rímsky biskup vyzdvihol, že i dnes sme „povolaní verne nasledovať dvojtisícročné učenie cirkvi“ o hodnote človeka od počatia po prirodzenú smrť. To je predpoklad starostlivosti o človeka a bratstva medzi národmi.

Neobišiel ani pálčivú tému sexuálneho zneužívania v cirkvi, ktorá tento týždeň opäť otriasla cirkvou i svetom pre staronové obvinenia o údajnom pochybení svojho predchodcu Benedikta XVI. Výčitkám, pochybnostiam i nejasnostiam okolo Josepha Ratzingera sme sa venovali v osobitnej analýze. Jorge Bergoglio zdôraznil nutnosť rozlišovania nielen v otázke zneužívania, ale aj v aktuálnom synodálnom procese.

Kongregácii pre náuku viery pripomenul, že „je povolaná nielen brániť, ale aj hlásať vieru“. Pápež povedal: „Bez viery by sa prítomnosť veriacich vo svete zredukovala na humanitárnu agentúru. Viera musí byť stredobodom života a konania každého pokrsteného. A nie všeobecná alebo vágna viera ako riedené víno, ktoré stráca na hodnote, ale viera pravá, jasná, akú chce Pán, keď hovorí učeníkom: Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko... (Evanjelium podľa Lukáša). Preto nikdy nemôžeme zabúdať, že viera, ktorá nás nestavia do krízy, je viera v kríze; viera, ktorá nás nenúti rásť, je viera, ktorá musí rásť; viera, ktorá nám nedáva otázky, je viera, nad ktorou si musíme klásť otázku; viera, ktorá nás neoživuje, je viera, ktorú treba oživiť; viera, ktorá nás nevyrušuje, je viera, ktorú treba vyrušiť.“

(viac…)

Najnovšie autorské články