Najpočetnejšou národnostnou menšinou na Slovensku je maďarská, v roku 2021 sa k nej prihlásilo 7,8 percenta obyvateľov. Oproti sčítaniu z roku 1991 klesol jej podiel na obyvateľstve Slovenska takmer o tri percentuálne body, keď v tom období predstavoval vyše 10,5 percenta. Počet ľudí hlásiacich sa k maďarskej národnosti tak za tridsať rokov klesol o 145-tisíc.

K maďarskej národnosti sa v sčítaní obyvateľstva z minulého roka prihlásilo viac ako 422-tisíc ľudí (7,8 percenta). V porovnaní s predchádzajúcim cenzom spred dekády je to zhruba o 36-tisíc osôb menej. Treba však dodať, že vo vlaňajšom sčítaní sa prvýkrát zisťovala aj takzvaná ďalšia národnosť, ktorú vyplnilo 18 percent osôb. K maďarskej národnosti sa v nej prihlásilo ďalších zhruba 34-tisíc ľudí.

Odborná garantka sčítania 2021 Ľudmila Ivančíková priblížila, že maďarská menšina má najväčšie, 21- až 22-percentné zastúpenie v Nitrianskom a Trnavskom kraji, v Banskobystrickom kraji 11-percentné zastúpenie a medzi obyvateľmi Košického kraja sa k nej hlási 8,5 percenta obyvateľov.

Úbytok obyvateľov maďarskej národnosti na našom území však vidieť najmä v dlhšom časovom rade. Ak si zoberieme prvé ponovembrové sčítanie z roku 1991, v ňom sa k tejto národnosti prihlásilo ešte 567-tisíc osôb, čo vtedy tvorilo 10,5 percenta obyvateľov Slovenskej republiky. Za tridsať rokov sa tak znížil počet slovenských Maďarov až o 145-tisíc.

Karty miešajú aj Rómovia

Okrem niektorých ďalších demografických faktorov závisia tieto čísla aj od toho, k akej národnosti sa v sčítaní hlásia príslušníci rómskej minority. Pretože okrem rómskej národnosti sa časť z nich hlási k maďarskej (najmä tí, ktorí obývajú južné oblasti Slovenska a hovoria prevažne po maďarsky) a značný počet tiež k slovenskej národnosti.

V ponovembrových sčítaniach sa totiž potvrdil vzostupný trend ľudí, ktorí sa hlásili k rómskej národnosti. K ich poklesu prišlo až vo vlaňajšom cenze, v ktorom sa k rómskej národnosti prihlásilo vyše 67-tisíc osôb (1,2 percenta populácie), čo je zhruba o 38-tisíc menej ako v roku 2011. Na druhej strane si ako ďalšiu národnosť uviedlo minulý rok práve rómsku až takmer 89-tisíc obyvateľov Slovenska. Ak spočítame tieto dva údaje, dospejeme k číslu 156-tisíc ľudí, ktorí sa v „prvom či druhom slede“ hlásia k rómskej národnosti. Z relevantných prieskumov však vyplýva, že na Slovensku žije v súčasnosti viac ako 400-tisíc Rómov.

(viac…)

Najnovšie autorské články