Robia manželia von der Leyenovci pre Pfizer? Nie, priamo nie. Je na nich niečo zne­po­ko­ju­júce? Áno a je toho veľa.

Na konšpiračnej scéne sa šíri fáma, že Heiko von der Leyen, manžel pred­sedníčky Európskej komisie, robí priamo alebo nepriamo pre far­makorporát Pfizer. Marí sa to ako hodnoverné vysvetlenie pre ináč nepochopiteľnú skutočnosť, že európske inštitúcie a obzvlášť pred­sedníčka Komisie Ursula von der Leyenová tak nápadne uprednostňujú mRNA vakcínu od Pfizeru. Vieme, že vyštudovaná lekárka von der Leyenová osobne pred rokom na jar vyrokovala so šéfom Pfizeru Albertom Bourlom zmlu­vu, podľa ktorej EÚ kúpi v rokoch 2021 – 2023 1,8 miliárd dávok lát­ky Comirnaty – šéfka Komisie teda v období, keď bežní smrteľníci eš­te netušili o nutnosti boostovania treťou a ďalšími dávkami, za­is­tila každému obyvateľovi EÚ po štyroch vpichoch touto jednou vy­vo­le­nou vakcínou.

Keďže obrovský objem a predražená cena produktu, ktorého samotný vývoj už bol štedro financovaný Európskou úniou, vy­vo­lá­val otáz­ni­ky, vzni­kol tlak na zverejnenie sms korešpondencie med­zi von der Le­y­e­no­vou a Bourlom. Predsedníčka na tieto výzvy a otázky nijako ne­reagova­la. Jej podriadená, generálna tajomníčka Ko­misie, sa eš­te v júni minulého roku vyjadrila, že „sa ne­po­da­ri­lo nájsť žiadne dokumenty, ktoré by spa­da­li do rozsahu žia­dos­ti“. Začiatkom novembra Komisia svoje vyhlásenie doplnila, že „v ar­chi­vač­nom systéme Komisie nikdy neboli uložené žiadne sms alebo mes­sen­ger správy. Neexistuje ani žiadny technický systém, ktorý by to uľa­hčil“. Von der Leyenovej táto (v Bruseli inak neobvyklá) netranspa­rent­nosť preš­la. Nemci vedia, že podobnú taktiku aplikovala už skôr, keď bola pod paľ­bou kritiky, že ako nemecká ministerka obrany vlastnoručne or­ga­nizovala rôznym konzultantom honoráre vo výške 100 až 150 mi­lió­nov eur roč­n­e – toľko v tých rokoch minuli na poradenské služby všet­ky ostatné mi­ni­sterstvá Spolkovej republiky dohromady. Keď sa vy­šet­rovanie ne­bezpečne priblížilo, boli všetky podozrivé správy na slu­žobnom mobile političky zmazané. Za konzultantskú aféru doteraz ne­bola pani predsedníčka braná na zodpovednosť.

V svetle týchto informácií, poviete si, vyzerá celkom hod­no­ver­ne, že za ná­padnou láskou k Pfi­ze­ru moh­lo byť niečo viac ako len ro­mantická láska k manželovi, no verejne dostupné fakty o tom ne­svedčia. Štan­dardu sa ne­po­da­rilo v oficiálnych zdrojoch nájsť žiadne dô­ka­zy o tom, že Heiko von der Leyen ud­r­žia­va obchodné vz­ťa­hy s Pfi­ze­rom alebo s mohučským part­ne­rom Pfizeru Bio­NTech, ktorý vakcínu Comirnaty vyvinul.

Tu príbeh ale nekončí, sága večne zamilovaného páru so sied­mi­mi deťmi sa len začína.

(viac…)
Najnovšie autorské články