AKTUALIZOVANÉ Súdny dvor Európskej únie rozhodol o tom, že je možné vydať zatykač na strojcov únosu Michala Kováča mladšieho, syna vtedajšieho prezidenta. Zastavenie trestného stíhania amnestiou a jej zrušenie podľa európskeho súdu ničomu nebránia, keďže vnútroštátne súdne orgány ešte nerozhodli o trestnoprávnej zodpovednosti obvinených osôb.

Okresný súd Bratislava III môže vydať európsky zatýkací rozkaz v súvislosti so zavlečením Michala Kováča mladšieho do zahraničia. Súdny dvor Európskej únie rozhodol o tom, že zastavenie trestného stíhania amnestiou a jej zrušenie nepredstavujú prekážku na vydanie zatykača, keďže vnútroštátne súdne orgány ešte nerozhodli o trestnoprávnej zodpovednosti obvinených osôb. Okresný súd Bratislava III, ktorý rozhoduje v tejto veci, má v úmysle vydať voči jednej z obvinených osôb európsky zatykač. V tejto súvislosti sa preto obrátil na Súdny dvor EÚ.

Slovenský súd svoje pochybnosti založil najmä na zásade "ne bis in idem", keďže trestné konanie voči danej osobe už bolo právoplatne zastavené. Podľa tejto zásady nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní za trestný čin, za ktorý už bol v rámci Únie oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom v súlade so zákonom.

K akému záveru prišiel Súdny dvor EÚ

Súdny dvor však dospel k záveru, že bez ohľadu na účinky tohto rozhodnutia v slovenskom práve sa zdá, že zo spisu, ktorý má k dispozícii, vyplýva, že jediným následkom tohto rozhodnutia bolo zastavenie uvedených trestných stíhaní skôr, než mohli slovenské súdy posúdiť trestnoprávnu zodpovednosť obvinených osôb.

(viac…)
Najnovšie autorské články