Po tom, ako som sa vyjadril k otázke zbavovania mlčanlivosti obvinených policajtov a príslušníkov SIS, sa začala diskreditácia mojej osoby. Je to nemilá irónia.

Po zatknutí riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského som bol ako bývalý riaditeľ NBÚ oslovený viacerými médiami, aby som vyslovil svoj odborný názor na skutočnosť, že obvinení príslušníci policajného zboru a SIS neboli pred výsluchom zbavení mlčanlivosti tak, ako to stanovuje Zákon o ochrane utajovaných skutočností, a boli k týmto skutočnostiam vyzývaní vypovedať. Vyslovil som svoje odborné stanovisko, že je to hrubé porušenie zákona.

Tvorcom utajovanej skutočnosti je ten štátny orgán, v ktorého kompetencii utajovaná skutočnosť vznikla. Jeho povinnosťou je túto skutočnosť chrániť a rozhodnúť, komu a za akým účelom môže byť ďalej postúpená. Neexistuje iná vyššia moc, ktorá môže tento elementárny princíp ochrany utajovaných skutočností v zmysle zákona interpretovať, ako je ústredný orgán štátnej správy pre oblasť utajovaných skutočností – a týmto orgánom je v zmysle kompetenčného zákona Národný bezpečnostný úrad. Ten podľa zverejnených informácií aj konal a vydal záväzné usmernenie v zmysle, že osoba, ktorá je nositeľom utajovanej skutočnosti, nie je oprávnená o nej informovať tretiu stranu, ak nebola riadnym spôsobom zbavená mlčanlivosti a ak nebol stanovený rozsah tohto úkonu.

Podľa môjho úsudku by popretie tejto axiómy urobilo zo zákona zdrap papiera. 

Mimo iného by Slovenská republika porušovala svoje zmluvné medzinárodné a spojenecké záväzky, ak by tento základný princíp nerešpektovala. Taktiež som sa vyjadroval, už neverejne, že v prípade, ak by som bol v súčasnosti riaditeľom NBÚ, musel by som sa podľa svojho presvedčenia okamžite rozhodnúť o odobratí previerky na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami osobám, ktoré svojím konaním porušujú zákon a ignorujú stanoviská ústredného orgánu štátnej správy. Na moje veľké prekvapenie sa nič nestalo. Ďalej pretrváva skutkový stav a kompetentné orgány nekonajú.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.